Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
188
7
Ayarlar
Belirli bir süre için herhangi bir iþlem yapýlmamasý halinde kameranýn otomatik 
olarak kapanmasýný ayarlayabilirsiniz.
1
[H Ayar] menüsünde [Otomatik Kapanma] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir çekme menüsü belirir.
3
[5 dk.], [3 dk.] veya [Kapalý]seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
4
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraflarýn izlenmesine hazýr durumdadýr.
Otomatik Kapanma Ayarý
Otomatik Kapanma fonksiyonu aþaðýdaki koþullarda çalýþmayacaktýr.
- USB kablosu baðlý olduðu zaman
- Film çekimi yapýlýrken
- Filmler oynatýlýrken
- Ses kaydý yapýlýrken
- Ses kayýtlarý çalýnýrken
- Slayt gösterimi gerçekleþtirilirken
- LCD güçlendirme fonksiyonu kullaným halinde iken
[H Ayar] menüsünün geri çaðrýlmasý
Dört-yollu 
kontrol düðmesi
3 düðmesi
Kayıt Modu
MENU
Çıkış
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AF Ayarı
AE Ölçme
Hassasiyet
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Oynatým 
düðmesi
e_kb449.book  Page 188  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM