Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
18
Baþlarken
1
• Yaklaþýk Çalýþma Süresi (D-LI8 pil tam olarak þarjlý halde iken)
Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý: Yaklaþýk 180 (23°C’de LCD ekran açýk ve 
çekimlerin %50’sinde flaþ kullanýldýðý durumda)*
1
Oynatým süresi
: Yaklaþýk 200 dk.*
2
Film kayýt süresi
: Yaklaþýk 70 dk.*
2
Ses kayýt süresi
: Yaklaþýk 180 dk.*
2
*1 Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý CIPA standart ölçümü bazýnda olup çekim 
moduna ve çekim koþullarýna baðlý olarak deðiþebilir. 
*2 PENTAX standartlarýna göre ölçülmüþ olup, kullaným koþullarýna göre deðiþiklik 
gösterebilir.
• Pil Seviye Göstergesi
Pil seviyesini LCD ekrandaki 
 sembolü ile kontrol edebilirsiniz.
• Þarj cihazý D-BC8 aþýrý ýsýnabileceðinden ya da hasar görebileceðinden 
dolayý D-LI8 þarj edilebilir lityum-iyon pillerin haricindeki pilleri þarj etmek 
için þarj cihazýný kullanmayýnýz.
• Pil doðru þekilde yerleþtirildiði halde þarj lambasý yanmýyorsa, pil arýzalý 
olabilir. Pili yenisi ile deðiþtiriniz.
• Pili tam þarjlý olarak saklamanýz halinde pil performansýnda düþüþ ortaya 
çýkabilir. Pilleri özellikle yüksek sýcaklýklara maruz kalan yerlerde 
saklamayýnýz.
Pil uzun bir süre boyunca kamerada terk edildiði zaman, küçük miktarlý bir 
elektrik akýmý oluþacak ve bu durum pilin þarjýnýn boþalmasýna neden 
olacaktýr. Bundan dolayý pil ömrü daha kýsa olur.
• Genel olarak, sýcaklýk azaldýkça pil performansý düþer. Kamerayý soðuk 
ortamlarda kullanýrken, kabý içerisinde ya da ceketinizin iç kýsmýnda tutarak 
kamerayý ýlýk þekilde muhafaza ediniz. Soðuktan dolayý düþen pil performansý, 
pil oda sýcaklýðýna döndürüldüðünde eski haline dönecektir.
• Yolculuða çýkarken, soðuk bir bölgeye giderken veya çok sayýda fotoðraf 
çekmek amacýndaysanýz, yanýnýza yedek pil aldýðýnýzdan emin olunuz.
(yeþil yanar)
:
Yeterli güç var.
(yeþil yanar)
:
Pil boþalmak üzere.
(sarý yanar)
:
Pil neredeyse boþ.
(kýrmýzý yanar) :
Pil bitmiþ durumda.
[Pil boþ durumda]
:
Mesaj belirdikten sonra kamera kapanacaktýr.
e_kb449.book  Page 18  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM