Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
189
7
Ayarlar
Kamerayý Çekim modunda baþlattýðýnýzda veya diðer modlardan Çekim moduna 
geçiþ yaptýðýnýz zaman, mevcut moddaki bilgileri ve Green düðmesi’ne atanmýþ 
olan mevcut fonksiyonlarý görüntüleyebilirsiniz.
Mod Paletinde seçili olan modun tanýmýný da görüntüleyebilirsiniz.
1
[H Ayar] menüsünde [Kýlavuz Ekran] seçiniz.
2
[O (Açýk)/P (Kapalý)] seçmek için dört-yollu düðmeyi (45
kullanýnýz.
3
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
Kamera fotoðraflarýn izlenmesine hazýr durumdadýr.
Tarih ve saat, dünya saati, Language/
 ve video çýkýþý haricindeki tüm ayarlarý 
fabrika ayarlarýna döndürebilirsiniz.
1
[H Ayar] menüsünde [Sýfýrlama] seçiniz.
2
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Sýfýrlama ekraný belirir.
3
[Sýfýrlama] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
2) kullanýnýz.
4
4 düðmesine basýnýz.
Ayarlar fabrika ayarlarýna döner ve kamera, 
fotoðraf çekimine ve izlenmesine hazýr 
durumdadýr.
Kýlavuz Ekran Ayarý
Fabrika Ayarlarýna Geri Dönülmesi
Ayar
MENU
Çıkış
Format
Ses
Tarih Ayarı
Türkçe
Dünya Saati
Language/
Klasör İsmi
Standart
OK
Sıfırlama
Sıfırlama
Başlangıç ayarlarına
dönülsün mü?
(sıfırlama)
İptal
OK
Tamam
e_kb449.book  Page 189  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM