Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
197
8
Ek
Mesajlar
Kameranýn çalýþmasý esnasýnda aþaðýdaki mesajlar LCD ekranda belirebilir.
Mesaj
Açýklama
Shake Reduction KAPALI
[A Kayýt Modu] menüsünde [Shake Reduction] ayarý Kapalý 
olarak belirdiðinde Sarsýntý Azaltma ön izleme düðmesine basýlýr. 
Bunu Açýk olarak ayarlayýnýz. (s.110)
Sýkýþtýrma hatasý
Çekmiþ olduðunuz fotoðrafýn sýkýþtýrýlmasý baþarýsýz oldu. 
Kaliteyi/boyutu deðiþtiriniz ve tekrar deneyiniz.
Fotoðraf/ses yok
SD Hafýza Kartý’nda ya da dahili hafýzada fotoðraf/ses dosyasý yok.
Hafýza kartý dolu
SD Hafýza Kartý ya da dahili hafýza dolu durumda ve daha fazla fotoðraf 
kaydedilemiyor.
Yeni bir SD Hafýza Kartý takýnýz veya istenmeyen fotoðraflarý siliniz. 
(s.23, 137)
Kaliteyi/boyutu deðiþtiriniz ve tekrar deneyiniz. (s.153)
Dahili hafýza dolu
Fotoðraf/Ses oluþturulamýyor Büyük hacimli bir SD Hafýza Kartý kullanýldýðýnda bile kameranýn 
özelliklerinden dolayý 10.000 dosyaya kadar kayýt yapabilirsiniz. 
Kayda devam etmek için istenmeyen dosyalarý siliniz.
Hafýza kartý hatasý
SD Hafýza Kartýndaki bir sorundan ötürü resim çekimi ve oynatýmý 
mümkün deðil. Fotoðraflarý ya da sesleri PC kullanarak oynatabilirsiniz.
Kart formatlý deðil
Takmýþ olduðunuz SD Hafýza Kartý, formatlý deðil ya da bir PC veya 
bir baþka cihazda formatlanmýþ olup bu kamera ile uyumlu deðildir. 
(s.174)
Kart kilitlendi
SD Hafýza Kartý yazma-korumalýdýr. Yalnýzca menü iþlemi 
ve mod deðiþimi mümkündür.
Veri kaydediliyor
Fotoðraf kaydedilirken veya koruma ayarý ya da DPOF ayarlarý 
kaydedilirken Oynatým moduna geçtiðiniz zaman bu görüntülenir. 
Bir fotoðrafýn kaydedilmesi veya ayar iþlemi tamamlandýðýnda mesaj 
kaybolur.
Veri iþlemden geçiriliyor
Fotoðraf SD Hafýza Kartýnda ya da dahili hafýzada kaydediliyor.
Koruma ayarý veya DPOF ayarlarý deðiþtirilir.
Film kaydediliyor.
Fotoðraf, dijital filtre ile iþleniyor.
Film düzenleniyor.
SD Hafýza Kartý ya da dahili hafýza kartý formatlanýyor.
Siliniyor
Fotoðraf veya ses siliniyor.
e_kb449.book  Page 197  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM