Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
198
8
Ek
PictBridge fonksiyonunun kullanýmý esnasýnda aþaðýdaki mesajlar LCD ekranda 
belirebilir.
Kamera, bu fotoðrafý 
ve sesi oynatamýyor
Bu kamera tarafýndan desteklenmeyen formattaki bir görüntüyü 
ya da sesi oynatmaya çalýþýyorsunuz. Bunlarý baþka marka 
bir kamerada ya da PC’de oynatabilirsiniz.
Pil boþ durumda
Pil bitmiþ durumda. Pili þarj ediniz ya da yeni bir pil ile deðiþtiriniz. (s.16)
Fotoðraf klasörü 
oluþturulamadý
En büyük klasör numarasý kullanýlmýþ ve bir fotoðrafa en büyük dosya 
numarasý atanmýþ durumda ve daha fazla fotoðraf kaydedilemiyor. 
Yeni bir SD Hafýza Kartý takýnýz ya da SD Hafýza Kartýný ya da dahili 
hafýzayý formatlayýnýz. (s. 23, 174)
Korumalý
Silmeye çalýþtýðýnýz fotoðraf ya da ses dosyasý korumalýdýr.
Bu fotoðraf/ses iþlemden 
geçirilemiyor
Fotoðraf ya da film bu fonksiyonlarla iþlemden geçirilememesine 
raðmen, bir fotoðrafý yeniden boyutlamayý, kýrpmayý ve korumaya 
almayý ya da DPOF için bir fotoðraf belirlemeyi veya bir dijital filtreli 
fotoðrafý düzenlemeyi ya da bir filmi düzenlemeyi denemektesiniz.
Ýþlemden geçirilecek 
fotoðraf yok
Oynatým Modu Paleti ile iþlemden geçirilecek dosya bulunmamaktadýr.
Mesaj
Açýklama
Yazýcýda kaðýt yok
Yazýcýda kaðýt kalmamýþ.
Yazýcýda mürekkep yok
Yazýcýdaki kartuþ bitmiþ.
Yazýcý hatasý
Yazýcýdan bir hata mesajý gönderilmiþ durumda.
Veri hatasý
Yazýcýdan bir veri hata mesajý gönderilmiþ durumda.
Yazýcýda kaðýt sýkýþmýþ 
durumda
Yazýcýda bulunan kaðýt sýkýþmýþ durumda.
Mesaj
Açýklama
e_kb449.book  Page 198  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM