Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
1
Bu ürünün güvenliðine yeterli derecede önem verilmiþ olmasýna karþýn, kullaným 
esnasýnda lütfen aþaðýdaki iþaretlerin belirttiði uyarýlara özellikle dikkat ediniz.
 Uyarý
• Kamerayý parçalarýna ayýrmaya ya da yeniden düzenlemeye kalkýþmayýnýz. Kamera 
içerisinde yüksek gerilim mevcuttur; dolayýsýyla, kameranýn parçalara ayrýlmasý halinde 
elektrik þoku tehlikesi söz konusudur.
• Kameranýn içinin, örneðin kameranýn düþürülmesi sonucunda, açýlmasý halinde, 
elektrik þoku olasýlýðýna karþý, lütfen hiçbir þekilde açýða çýkan parçalara dokumayýnýz.
• Kameranýn askýsýný boynunuza dolamak da tehlikelidir. Küçük çocuklarýn askýyý 
boyunlarýna dolamamalarýna dikkat ediniz.
• Yanlýþlýkla yutulmasý riskini ortadan kaldýrmak için, SD Hafýza Kartý’ný küçük çocuklarýn 
ulaþabileceði yerlerde bulundurmayýnýz. Hafýza kartýnýn yanlýþlýkla yutulmasý halinde, 
hemen týbbi yardýma baþvurunuz.
• Sadece bu ürünle birlikte kullanýmý için belirtilmiþ olan elektrik ve voltaj deðerine sahip 
AC adaptörünü kullanýnýz. Sadece bu ürünle birlikte kullanýlmak üzere belirtilmiþ 
olandan farklý bir AC adaptörünün kullanýlmasý yangýna ya da elektrik þokuna sebep 
olabilir.
• Kameradan duman ya da deðiþik bir koku gelmesi veya diðer herhangi bir anormal 
durum karþýsýnda, hemen kamerayý kullanmayý býrakýnýz, pili çýkarýnýz ya da AC adaptörün 
baðlantýsýný kesiniz ve en yakýn PENTAX servis merkezine baþvurunuz. Kameranýn 
kullanýlmaya devam edilmesi, yangýna ya da elektrik þokuna neden olabilir.
Kameranýzýn Güvenli Bir Biçimde Kullanýmý
Uyarý
Bu semboller, uyarýlarýn dikkate alýnmamasý halinde 
kullanýcýnýn ciddi kiþisel yaralanmalara maruz kalabileceðini 
belirtmektedir.
Dikkat
Bu semboller, uyarýlarýn dikkate alýnmamasý halinde 
kullanýcýnýn küçük ya da orta dereceli kiþisel yaralanmalara 
maruz kalabileceðini ya da maddi hasarlara uðrayabileceðini 
belirtmektedir.
Kamera Hakkýnda
e_kb449.book  Page 1  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM