Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
19
Baþlarken
1
Kamera ile birlikte tedarik edilmiþ olan þarj cihazý kendisini, kullanýldýðý ülkenin 
veya bölgenin elektrik arzýnýn voltaj (100-240V) ve frekans (50Hz, 60Hz) sistemine 
otomatik olarak ayarlamak üzere dizayn edilmiþtir.
Ancak elektrik prizinin þekli ülke veya bölge bazýnda farklýlýk gösterebilir. Yurtdýþýna 
seyahat etmeden önce, gideceðiniz yerdeki (bakýnýz “Baþlýca Ülkeler ve Dünya 
Bölgelerindeki Ana Priz Tipleri” (s.20)) priz þeklini kontrol etmeniz ve beraberinizde 
uygun adaptörü götürmeniz tavsiye edilmektedir. (Elektrik priz þekilleri bir ülkenin 
her bölgesine göre farklýlýk gösterebilir. Bu bölgede kullanýlan priz þeklini kontrol 
ediniz.)
Prizin þekli þarj metodunu deðiþtirmez.
Pilin Yolculukta Þarj Edilmesi
• Herhangi bir yerden geliþigüzel alýnmýþ bir transformatörün kullanýmý, 
hatalý çalýþmaya sebep olabilir.
• Þarj cihazý kullanýmda deðilken, adaptör fiþini elektrik prizinden çekiniz.
Tip
A
B
BF
C
S
Þekil
Adaptör 
fiþi
e_kb449.book  Page 19  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM