Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
199
8
Ek
Sorun Giderme
Sorun
Neden
Çözüm
Kamera açýlmýyor Pil takýlý deðil
Bir pilin takýlý olup olmadýðýný kontrol ediniz. 
Takýlý deðil ise, pili takýnýz. (s.16)
Pil yanlýþ bir þekilde takýlmýþ 
durumda
Pilin takma yönünü kontrol ediniz ve pili yeniden 
yerleþtiriniz. (s.16)
Pil bitmiþ durumda
Pili þarj ediniz. (s.17)
Çok soðuk olduðundan dolayý 
pil performansý geçici olarak 
düþmüþ durumda
Beden ýsýsý ile irtibata geçebilecek þekilde 
pili cebinizin içine yerleþtirerek ýsýtýnýz.
LCD ekranda 
hiçbir görüntü 
belirmiyor
LCD ekran KAPALI olarak 
ayarlýdýr
LCD ekraný Açýk hale getirmek için OK/Display 
düðmesine basýnýz.
Görüntü zor görünüyor
Gün ýþýðýnda fotoðraf çekerken fotoðrafýn 
LCD ekranda görülmesi zor olabilir. 
LCD ekranýn parlaklýk seviyesini yükseltiniz.
Deklanþöre 
basýlamýyor
Flaþ þarj olmakta
Flaþ simgesi LCD ekranda kýrmýzý olarak yanýp 
söndüðü zaman, flaþ þarj olmaktadýr ve resim 
çekilemez. Þarj iþlemi tamamlandýðý zaman 
flaþ simgesi kýrmýzý olarak yanar.
SD Hafýza Kartý veya dahili 
hafýzada yer yok
Ýçerisinde boþluk olan bir SD Hafýza Kartý takýnýz 
veya istenmeyen resimleri siliniz. (s.23, 137)
Kayýt
Kayýt iþlemi bitinceye kadar bekleyiniz.
SD Hafýza Kartýnda kaydedilen 
fotoðraf, film ve ses dosyalarýnýn 
sayýsý 10.000’e ulaþmýþ 
durumda
Ýçerisinde boþluk olan bir SD kartý yerleþtiriniz 
ve istenmeyen dosyalarý siliniz.
Resim karanlýk 
durumda
Nesne, gece ortamý gibi 
karanlýk bir ortamda çok 
uzakta duruyor
Eðer nesne çok uzak bir konumda bulunuyorsa 
resim karanlýk çýkacaktýr. Resimleri belirtilen 
flaþ menzilinde çekiniz.
Arka zemin karanlýk
Gece ortamý gibi karanlýk bir arka zemine 
karþý bir insanýn resmini çekerken, eðer flaþ 
ulaþmazsa, doðru pozlama halinde bile arka 
zemin karanlýk olarak belirebilir. Hem insan 
ve hem de arka zeminin berrak olarak görünmesi 
için çekim modunu 
A (Gece) olarak yarlayýnýz. 
(s.53, 77)
e_kb449.book  Page 199  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM