Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
200
8
Ek
Çok ender durumlarda, statik elektrik, kameranýn kötü iþlev göstermesine neden 
olabilir. Bu durumda, pili çýkarýnýz ve yeniden yerine takýnýz. Eðer bunun sonrasýnda 
kamera düzgün bir þekilde çalýþýyorsa, normal duruma dönülmüþ demektir, 
kameranýn kullanýmýna devam edebilirsiniz.
Nesne odakta 
deðil
Nesne üzerine odaklama 
yapýlmasýnda zorluk var
Kamera bu gibi nesnelerin üzerine odaklama 
yaparken zorlukla karþýlaþabilir: düþük-kontrastlý 
nesneler (beyaz bir duvar, mavi bir gökyüzü v.b.), 
karanlýk nesneler, ince desenli nesneler, 
hýzlý hareket eden nesneler. Bir pencere veya að 
üzerinden çekim yapýlýrken de uygun odaklama 
elde edilmesi zordur. Odak kilidini (s.33) 
kullanarak veya Manuel Odakta (s.91) çekim 
yapmayý deneyiniz.
Nesne, odaklama alaný 
içinde deðil
Ýstenen nesneyi, LCD ekranýn ortasýndaki 
odak çerçevesinin J (Odaklama Alaný) 
içine konumlandýrýnýz. Eðer bunun yapýlmasý 
zor ise, ilk olarak odaðý istenen nesneye 
kilitleyiniz (odak kilidi) ve sonrasýnda resmi 
yeniden oluþturmak üzere kamerayý hareket 
ettiriniz. (s.33)
Nesne çok yakýnda
Odak modunu q (Makro) ya da r (Süper Makro) 
olarak ayarlayýnýz. (s.90)
Odak modu q (Makro) 
ya da r (Süper Makro) 
olarak ayarlýdýr
Odak modu q (Makro) ya da r (Süper Makro) 
olarak ayarlý olduðunda normal resimler odak 
dýþýnda çýkacaktýr.
Flaþ patlamýyor
Flaþ modu Kapalý olarak 
ayarlanmýþ durumdadýr
Flaþ modunu Otomatik veya b olarak ayarlayýnýz. 
(s.93)
Çekim modu, C (Film) 
modu, Sürekli Çekim, 
Sonsuzluk, (Spor) 
modu, 
E (Evcil hayvan) modu olarak 
ayarlý durumda
Bu modlarda flaþ çalýþmayacaktýr. 
 (Spor) 
modu ve 
E (Evcil hayvan) modu için flaþsýz 
ayarý iptal edebilirsiniz.
Bir kiþisel 
bilgisayarla 
USB Baðlantýsý 
düzgün iþlev 
göstermiyor
Kameranýn USB Baðlantýsý 
ayarý PictBridge olarak 
ayarlanmýþ durumda
USB Baðlantýsý ayarýný PC olarak deðiþtiriniz. 
(s.184)
Bir yazýcýyla 
USB Baðlantýsý 
düzgün iþlev 
göstermiyor
Kameranýn USB Baðlantýsý 
ayarý PC olarak ayarlanmýþ 
durumda
USB Baðlantýsý ayarýný PictBridge olarak 
deðiþtiriniz. (s.184)
Sorun
Neden
Çözüm
e_kb449.book  Page 200  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM