Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
203
8
Ek
Film
Çekim Süresi
Minimum yaklaþýk 1 sn., SD Hafýza Kartýnýn kapasitesi 
tam olarak dolana kadar kaydedilebilir. (Dosya boyutu 
2 GB’ye ulaþana dek sürekli kayýt mümkündür.)
Düzenleme 
Fonksiyonlarý
Fotoðraf olarak Kaydet, Filmleri Böl, Çýkart
Obtüratör
Tip
Elektronik/mekanik obtüratör
Hýzý
Yaklaþýk 1/2000 sn. - 4 sn.
Flaþ
Tip
Kýrmýzý-göz azaltma fonksiyonlu otomatik flaþ
Flaþ Modlarý
Otomatik, Flaþ Kapalý, Flaþ Açýk, Otomatik + Kýrmýzý-göz, 
Flaþ Açýk + Kýrmýzý-göz, Yumuþak Flaþ
Etki Mesafesi
Geniþ: Yaklaþýk 0,06 m - Yaklaþýk 7,1 m 
(ISO hassasiyeti AUTO 800’de)
Tele: Yaklaþýk 0,35 m - Yaklaþýk 3,5 m 
(ISO hassasiyeti AUTO 800’de)
Geçiþ Modlarý
Tek-kare, 10-sn. Zamanlayýcý, 2-sn. Zamanlayýcý, Çoklu-pozlama, 
Çoklu-pozlama (Zamanlayýcý/Uzaktan Kumanda), Sürekli, 3-sn. 
Uzaktan Kumanda, Hýzlý Uzaktan Kumanda
Zamanlayýcý
Elektronik kontrol tipi, gecikme süresi: yaklaþýk 10 sn., 2 sn.
Zaman Fonksiyonu
75 þehir için Dünya Saati ayarý (28 saat dilimi)
Güç Kaynaðý
Þarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI8, AC adaptör (opsiyonel)
Pil Ömrü
Fotoðraflar
Yaklaþýk 180 (LCD ekran açýk iken, 23°C’de yapýlan 
çekimlerin %50’sinde flaþ patlatýlarak ve þarj edilebilir 
lityum-iyon pil D-LI8 kullanýlarak)
* Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý, CIPA standart 
ölçümüne dayanmakta olup kameranýn hangi 
koþullar altýnda kullanýldýðýna baðlý olarak deðiþebilir.
Oynatým süresi
Yaklaþýk 200 dakika
* PENTAX standartlarýna göre ölçülmüþ olup, kullaným 
koþullarýna göre deðiþiklik gösterebilir.
Maksimum 
þarj etme süresi
Yaklaþýk 100 dakika
Giriþ/Çýkýþ Yuvasý
PC/AV terminali (PC Iletiþim tipi USB 2.0, yüksek-hýza uyumlu), harici güç 
arz terminali
Video Çýkýþ Formatý
NTSC, PAL
Ebat
89 (E) × 57 (B) × 23,5 (D) mm (çalýþan parçalar ve uzantýlar hariç olmak üzere)
Aðýrlýk
130 g (pil ve SD Hafýza Kartý hariç)
Çekim Esnasýnda 
Aðýrlýk
150 g (pil ve SD Hafýza Kartý dahil)
Aksesuarlar
Þarj edilebilir lityum-iyon pil, pil þarj cihazý, AC kablo, USB kablo, 
program (CD-ROM), AV kablosu, aský, kullaným kýlavuzu
e_kb449.book  Page 203  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM