Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
204
8
Ek
GARANTÝ POLÝÇESÝ
Yetkili, dürüst fotoðrafçýlýk daðýtým kanallarý aracýlýðý ile satýn alýnan tüm PENTAX kameralar, 
satýn alýnma tarihinden itibaren on iki ay süre ile malzeme ya da iþçilik hatalarýna karþý 
garantilidir. Bu süre içerisinde, cihazýn herhangi bir etkiye maruz kaldýðýna dair belirti 
olmamasý, kum ya da sývý yüzünden zarara uðramamýþ olmasý, yanlýþ kullaným, pil ya da 
kimyasal aþýnmanýn söz konusu olmamasý, kullaným talimatlarýnýn aksine çalýþtýrýlmamýþ 
olmasý ya da herhangi yetkisi olmayan bir tamirci tarafýndan deðiþtirilmemiþ olmasý koþulu ile 
ücret alýnmaksýzýn arýzalý parçalar deðiþtirilecek ve servis saðlanacaktýr. Üretici ya da onun 
yetkili temsilcileri, bu kiþiler tarafýndan yazýlý onay olmaksýzýn yapýlan hiçbir tamir ya da 
deðiþiklikten ve hatalý malzeme ya da iþçilik veya baþka hangi sebepten ötürü olursa olsun, 
gecikme, kullaným kaybý ya da diðer dolaylý ya da herhangi bir müteakip zarardan sorumlu 
deðildir; ve, her türlü garanti ya da teminat kapsamýnda üretici ya da yetkili temsilcilerine ait 
açýk ya da dolaylý sorumluluðun, burada da belirtildiði üzere, sadece parça deðiþimi ile kýsýtlý 
olmasý üzerinde açýkça mutabýk kalýnmýþtýr. Yetkili olmayan PENTAX servis tesisleri 
tarafýndan yapýlan hiçbir tamir için geri ödeme yapýlmaz.
12 Aylýk Garanti Süresinde Uygulanacak Prosedür
12 aylýk garanti süresi içerisinde arýzalý olduðu kanýtlanan tüm PENTAX ürünleri, cihazýn satýn 
alýndýðý yere ya da üreticiye iade edilmelidir. Ülkenizde, üreticinin bir temsilcisi bulunmuyorsa, 
ön ödemeli posta ile cihazý üreticiye gönderiniz. Bu durumda, gerekli olan karmaþýk müþteri 
prosedürleri nedeniyle, cihazýn size geri gönderilmesi uzun bir süre alacaktýr. Cihaz, garanti 
altýnda ise, gerekli tamirat yapýlacak, parçalar ücretsiz olarak deðiþtirilecek ve servisin 
tamamlanmasýný müteakip size iade edilecektir. Cihaz, garanti altýnda deðilse, üreticinin ya 
da onun yetkili temsilcilerinin normal ücretleri uygulanacaktýr. Gönderi ücretleri, cihazýn sahibi 
tarafýndan karþýlanacaktýr. PENTAX ürününüzü, ülke dýþýndan satýn aldýysanýz, garanti süresi 
içerisinde servise vermek istemeniz durumunda, üreticinin söz konusu ülkede bulunan 
temsilcileri tarafýndan normal iþlem ve servis ücretleri uygulanabilir. Bu durum göz önünde 
bulundurulmaksýzýn, üreticiye iade edilen PENTAX ürünü, bu prosedür ve garanti poliçesi 
uyarýnca, ücret alýnmaksýzýn servise alýnacaktýr. Ancak, her türlü durumda, gönderi ücretleri 
ve gümrük masraflarý, gönderen tarafýndan karþýlanacaktýr. Gerektiðinde satýnalma tarihinizi 
kanýtlayabilmeniz için, lütfen cihazýnýzýn satýn alýnmasýna iliþkin fiþ ya da faturanýzý bir yýl süre 
ile saklayýnýz. Ekipmanýnýzý servise göndermeden önce, doðrudan üreticiye gönderdiðiniz 
durumlar dýþýnda, üreticinin yetkili temsilcilerine ya da bu kiþiler tarafýndan onaylý tamir 
merkezlerine gönderdiðinizden emin olunuz. Her zaman servis ücretini sorunuz ve verilen 
servis ücretini kabul ettikten sonra servis merkezine servis iþlemine baþlamalarýný söyleyiniz.
e_kb449.book  Page 204  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM