Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
205
8
Ek
• Bu garanti poliçesi müþterinin yasal haklarýný etkilemez.
• Bazý ülkelerde PENTAX yetkili daðýtýcýlarýnda bulunan yerel garanti poliçeleri, iþbu 
garanti poliçesinin yerini almaktadýr. Dolayýsýyla, satýn aldýðýnýz an size ürün ile birlikte 
verilen garanti kartýný incelemeniz ya da daha fazla bilgi almak ve garanti poliçesinin 
bir nüshasýný elde etmek için ülkenizdeki PENTAX yetkili daðýtýcýsý ile görüþmeniz 
tavsiye edilmektedir.
CE Ýþareti, bir Avrupa Birliði Yönergesi uygunluk iþaretidir.
e_kb449.book  Page 205  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM