Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
206
8
Ek
Elden çýkarma hakkýnda kullanýcýlar için bilgiler
1. Avrupa Birliði’nde
Eðer üründe bu iþaret bulunmakta ise, kullanýlmýþ elektrikli/
elektronik ürünlerin genel ev atýðý ile karýþtýrýlmamasý gerektiði 
anlaþýlmalýdýr. Bu ürünler için farklý bir toplama sistemi 
bulunmaktadýr.
Kullanýlmýþ elektrikli/elektronik cihaz ayrý olarak iþleme tabi 
tutulmalý ve bu tip ürünlerin uygun muamele, yeniden 
kazaným ve yeniden dönüþümünü gerekli kýlan mavzuatla 
uyum içinde olmalýdýr.
Üye ülkelerin uygulamasýný takiben, AB ülkelerinde bulunan 
þahýslar kullanýlmýþ elektrikli/elektronik cihazlarý belirlenmiþ 
toplama tesislerine ücretsiz olarak teslim edebilir*. Bazý 
ülkelerde, yerel bayiniz de benzer bir ürünü satýn almanýz 
halinde eski ürününüzü ücretsiz olarak teslim alabilir.
* Daha fazla detay için lütfen yerel makamlarla irtibat 
kurunuz.
Bu ürünü düzgün þekilde elden çýkararak, atýðýn gerekli 
muamele, yeniden kazaným ve yeniden dönüþüm iþlemlerine 
tabi tutulmasýnýn saðlanmasýna katkýda bulunacak ve böylece, 
uygun olmayan elden çýkarma yöntemlerinden kaynaklanan 
çevre ve insan saðlýðý üzerindeki potansiyel negatif etkileri 
önlemiþ olacaksýnýz.
2. AB dýþýndaki diðer ülkeler
Eðer bu ürünü elden çýkarmak istiyorsanýz, lütfen yerel 
makamlarla irtibat kurunuz ve düzgün elden çýkarma metodu 
hakkýnda bilgi edininiz.
Ýsviçre için: Yeni bir ürün satýn alýnmýþ olmasa bile kullanýlmýþ 
elektrikli/elektronik cihazý ücretsiz olarak bayiye teslim 
edebilirsiniz. Toplama tesisleri hakkýnda daha ayrýntýlý bilgiler 
www.swico.ch ya da www.sens.ch websitelerinde mevcuttur.
e_kb449.book  Page 206  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM