Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
21
Baþlarken
1
Eðer LCD ekraný uzun bir süre kullanacaksanýz ya da kamerayý PC’ye 
baðlayacaksanýz, AC adaptör kitinin K-AC63 (opsiyonel) kullanýmý tavsiye 
edilmektedir.
1
Kameranýn kapalý olduðundan emin olunuz ve terminal 
kapaðýný açýnýz.
2
AC adaptördeki DC terminalini kameradaki DC giriþ terminaline 
baðlayýnýz ve 
4 iþaretlerinin eþleþtiðinden emin olunuz.
3
AC kablosu fiþini AC adaptörüne takýnýz.
4
AC kablosunun fiþini elektrik prizine takýnýz.
AC Adaptörün Kullanýmý (opsiyonel)
• AC adaptör takýldýðý ve çýkarýldýðý zaman, kameranýn kapalý olduðundan 
emin olunuz.
• AC kablo ve baðlantý kablosunun güvenli þekilde yerine yerleþtirildiðinden 
emin olunuz. Fotoðraf çektiðiniz anda eðer kablonun baðlantýsý kesilirse 
veriler kaybolabilir.
• AC adaptörü kullanmaya baþlamadan önce beraberinde verilen kullaným 
kýlavuzunu okuduðunuzdan emin olunuz.
• DC terminallerini baðlarken 4 iþaretlerinin eþleþtiðinden emin olunuz. Fiþlerin 
çok aþýrý güç kullanýlarak yerine yerleþtirilmesi fiþlerin zarar görmesine neden 
olabilir.
3
2
Elektrik prizine
4
4 iþaretleri
AC kablosu
AC adaptörü
e_kb449.book  Page 21  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM