Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
22
Baþlarken
1
Pil þarj cihazý ya da AC adaptör kullanýlýrken yangýn ya da elektrik çarpmasý riskini 
önlemek için, 1 sayfasýnda “Kameranýzýn Güvenli Bir Biçimde Kullanýmý” kýsmýný 
okuduðunuzdan emin olunuz.
Pil Þarj Cihazý ya da AC Adaptör Kullanýlýrken Alýnmasý Gereken Önlemler
e_kb449.book  Page 22  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM