Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
23
1
Baþlarken
SD Hafýza Kartýnýn Takýlmasý
Bu kamera ile birlikte bir SD (ve SDHC) Hafýza Kartý kullanabilirsiniz. Fotoðraflar 
SD Hafýza Kartý üzerinde veya kameranýn dahili hafýza kartý içinde kaydedilir.
Bir SD Hafýza Kartý takýlý iken çekim yapýldýðýnda
LCD ekranýn üst sað köþesinde ? belirir ve fotoðraflar kart üzerine kaydedilir.
Bir SD Hafýza Kartý takýlý deðilken çekim yapýldýðýnda
LCD ekranýn üst sað köþesinde @ belirir ve fotoðraflar dahili hafýza üzerine 
kaydedilir.
1
Pil/kart kapaðýný açýnýz.
Pil/kart kapaðýný 
 yönünde kaydýrýnýz. Parmaklarýnýzý kapaktan kaldýrdýðýnýz 
zaman kapak 
 yönünden kendiliðinden açýlacaktýr.
2
Etiketi (2 sembollü taraf) LCD ekrana bakacak þekilde 
bir SD Hafýza Kartý yerleþtiriniz ve týk sesi gelene kadar 
kartý ileri itiniz.
3
Pil/kart kapaðýný kapatýnýz.
Kartý çýkarmak için, okla gösterilen yönde karta bastýrarak kartý geri itiniz ve dýþarý 
doðru çekiniz.
• SD Hafýza Kartý takýlmadan ve çýkarýlmadan önce, kameranýn kapalý 
olduðundan emin olunuz.
• Hiç kullanýlmamýþ veya baþka bir kamerada önceden kullanýlmýþ olan kartlarý 
formatladýðýnýzdan emin olunuz. Formatlama ile ilgili olarak “SD Hafýza Kartý 
veya Dahili Hafýzanýn Formatlanmasý” (s.174) kýsmýna bakýnýz.
3
2
1
Kartý yerinden 
çýkarmak için önce 
itiniz sonra dýþarý 
doðru çekiniz
SD Hafýza Kartý
1
2
1
2
e_kb449.book  Page 23  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM