Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
24
Baþlarken
1
• Kaydedilebilir fotoðraflarýn sayýsý SD Hafýza Kartý ya da dahili belleðin 
kapasitesine, seçilmiþ olan fotoðrafýn boyutu ve kalitesine baðlý olarak 
deðiþiklik gösterebilir. (1s.26)
• Eðer favori fotoðraf ve ses dosyalarýnýzý dahili hafýzada saklarsanýz, bunlarý 
istediðiniz zaman tekrar oynatabilirsiniz (Albümüm fonksiyonu). (1s.130)
Veri Yedekleme
Bazý seyrek durumlarda dahili hafýzadaki kayýtlý veriler okunamayabilir. Bir yedekleme önlemi 
olarak, önemli verilerin bir PC’ye aktarýlmasýný ya da dahili hafýzanýn haricinde baþka bir ortamda 
saklanmasýný tavsiye etmekteyiz.
e_kb449.book  Page 24  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM