Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
25
Baþlarken
1
Bir SD Hafýza Kartý Kullanýlýrken Alýnmasý Gereken Önlemler
• Pil/kart kapaðýný açmadan önce kameranýn kapalý olduðundan emin olunuz.
• SD Hafýza Kartý, yazma-koruma anahtarý ile donatýlmýþtýr. 
Anahtarý [LOCK] konumuna getirmek karta yeni bilgilerin yazýlmasýný 
engelleyerek, içerisinde bulunan verilerin silinmesine veya kartýn 
formatlanmasýna engel olur.
• Eðer kameranýn kullanýmýndan hemen sonra SD Hafýza Kartý yerinden 
çýkarýlacaksa dikkatli olunmalýdýr, kart sýcak olabilir.
• Karta kayýt yapýlýrken, fotoðraf veya ses dosyalarý oynatýlýrken veya 
kamera USB kablo ile bir PC’ye baðlýyken; SD Hafýza Kartýný yerinden 
çýkarmayýnýz veya kamerayý kapatmayýnýz; aksi takdirde, karta zarar 
verebilir ve veri kaybýna neden olabilirsiniz.
• SD Hafýza Kartýný bükmeyiniz veya sert darbelere maruz býrakmayýnýz. Kartý sudan ve yüksek 
sýcaklýktan uzak yerlerde muhafaza ediniz.
• Hiç kullanýlmamýþ veya baþka bir kamerada önceden kullanýlmýþ olan kartlarý formatladýðýnýzdan 
emin olunuz. Formatlama ile ilgili olarak “SD Hafýza Kartý veya Dahili Hafýzanýn Formatlanmasý” 
(s.174) kýsmýna bakýnýz.
• Biçimlendirme sýrasýnda SD Hafýza Kartýný çýkarmayýnýz, bu hareket kartýn zarar görmesine 
ve kullanýlamaz hale gelmesine sebep olabilir.
• SD Hafýza Kartý içerisindeki veriler aþaðýdaki durumlarda silinebilir. PENTAX silinen veriler 
ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.
(1) SD Hafýza Kartý, kullanýcý tarafýndan yanlýþ kullanýldýðýnda.
(2) SD Hafýza Kartý, statik elektrik veya elektrik enterferansýna maruz kaldýðýnda.
(3) kart uzun bir süre kullanýlmadýðý zaman.
(4) karta veri kaydý veya karttan veri okuma yapýlýrken kart yerinden çýkarýldýðýnda AC adaptörün 
baðlantýsý kesildiði ya da pil çýkarýldýðý zaman.
• Eðer bir SD Hafýza Kartý uzun bir süre kullanýlmazsa, içerisindeki kayýtlý veriler okunamaz hale 
gelebilir. Önemli verileri bir PC’ye düzenli olarak yedeklediðinizden emin olunuz. 
• SD Hafýza Kartýný, statik elektrik veya elektrik enterferansýna maruz kalabileceði ortamlarda 
kullanmaktan veya saklamaktan kaçýnýnýz.
• SD Hafýza Kartýný, direkt güneþ ýþýðýnda, ani sýcaklýk veya yoðunlaþma deðiþimine maruz 
kalabileceði ortamlarda kullanmaktan veya saklamaktan kaçýnýnýz.
• Yavaþ kayýt hýzýna sahip bir SD Hafýza Kartý kullanýrken; kartta yeterli boþ yer olmasýna karþýn, 
film çekimi sýrasýnda kayýt durabilir veya fotoðraf çekimi ya da oynatýmý uzun zaman alabilir.
• Bir SD Hafýza Kartý satýn almadan önce, lütfen bunun kameranýzla uyumlu olup olmadýðýný 
PENTAX websitesinde kontrol ediniz.
• SD Hafýza Kartýný elden çýkaracak, baþkasýna verecek veya satacak olduðunuz hallerde, kartýn 
kiþisel veya hassas bilgiler içermesi durumunda karttaki verilerin tamamen silindiðinden veya 
kartýn kendisinin imha edildiðinden emin olunuz. SD Hafýza Kartýnýn formatlanmasý halinde tüm 
verilerin silinemeyebileceðinden hareketle, satýn alýnabilen bir veri koruyucu programýn kullanýmý 
ile bu verilerin tekrar elde edilmesi olasýlýðý ortadan kaldýrýlabilir. Verilerin tamamen silinmesini 
saðlayacak, satýn alýnabilen güvenli veri silme programlarý mevcuttur. Her durumda, SD Hafýza 
Kartýnýzdaki verilerle ilgili kararý siz vereceksiniz.
Yazma-koruma 
düðmesi
e_kb449.book  Page 25  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM