Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
26
Baþlarken
1
Ýsteðinize en uygun olan fotoðraf boyutunu ve kalitesini seçiniz.
Yüksek kalite seviyeleri ve kaydedilen piksel sayýlarý, baský için daha temiz 
görüntüler elde etmenize imkan saðlar ancak dosya boyutundaki artýþtan dolayý, 
çekimi yapýlabilecek fotoðraf sayýsýnýn azalmasýna sebep olur.
Büyük bir fotoðraf boyutunun yanýnda yüksek fotoðraf kalitesi seçtiðiniz zaman, 
çekimden sonra kamera tarafýndan kaydýn bitirilmesi on ya da daha çok saniye 
alabilir.
[A Kayýt Modu] menüsünde uygun kaydedilen piksel sayýsýný ve kalite seviyesini 
seçiniz.
  Kullaným Amacýna Uygun Boyutlar
Fabrika ayarý, 12M (4000×3000) þeklindedir.
  Kullaným Amacýna Uygun Kalite Seviyesi
Fabrika ayarý, D þeklindedir.
Resimlerin Görüntü Boyutu ve Kalitesi
Menüler Nasýl Ayarlanýr 1s.45
Fotoðraflarýn Kaydedilen Piksel Seçimi 1s.95
Fotoðraflarýn Kalite Seviyesi Seçimi 1s.97
12M (4000×3000)
10M (3648×2736)
Yazýcýnýzda yüksek-çözünürlük ayarlarý ile fotoðraf baskýsý almak, 
A4 veya daha büyük boyutta baský almak veya fotoðraflarý düzenlemek 
ya da iþlemden geçirmek için
7M (3072×2304)
5M (2592×1944)
3M (2048×1536)
Posta kartý boyutunda baský almak için
Websitelerinde fotoðraf olarak kullanmak üzere veya e-postalara 
fotoðraflar eklemek için
1024 (1024×768)
0
640 (640×480)
C
En iyi
En düþük sýkýþtýrma oraný. Büyük A4-boyutu fotoðraf baskýlarý 
için uygundur.
D
Daha iyi
Standart sýkýþtýrma oraný. Fotoðraf baskýlarý ya da bir bilgisayar 
ekranýnda fotoðraflarýn görüntülenmesi için uygundur.
E
Ýyi
En yüksek sýkýþtýrma oraný. E-mail’lere eklemek ya da websitesi 
oluþturmak için uygundur.
Berrak, Ýyi
e_kb449.book  Page 26  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM