Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
27
Baþlarken
1
  Boyut ve Kalite Bazýnda Yaklaþýk Kaydedilebilir Fotoðraf Sayýsý
• Yukarýdaki tabloda, bir 1GB SD Hafýza Kartý kullanýldýðý zaman elde edilen yaklaþýk fotoðraf 
sayýsý ve kayýt zamaný gösterilmektedir. 
• Yukarýdaki tablo, PENTAX tarafýndan belirlenen standart çekim koþullarýný baz almakta olup, 
çekimi yapýlan nesne, çekim koþullarý, çekim modu, SD Hafýza Kartý v.b.’ne baðlý olarak 
deðiþiklik gösterebilir. 
Amacýnýza en uygun boyutu ve kaliteyi seçiniz.
Daha büyük boyut ve daha yüksek kalite seviyesi E seçildiði zaman daha berrak 
hareketli görüntüler elde edilir ancak dosya boyutu büyür ve böylece sözkonusu 
kart üzerinde saklanabilecek kayýt süresi daha kýsa olur.
[A Kayýt Modu] menüsünde uygun boyutu ve kaliteyi seçiniz.
  Kullaným Amacýna Uygun Boyutlar (Kaydediln Piksel)
Fabrika ayarý 640 (640×480) þeklindedir.
Kalite Seviyesi
C
En iyi
D
Daha iyi
E
Ýyi
Ses
Kaydediln Piksel
12M (4000×3000)
201
291
404
17 sa.
11 dk. 28 sn.
10M (3648×2736)
242
350
486
7M (3072×2304)
342
495
685
5M (2592×1944)
481
695
963
3M (2048×1536)
728
1053
1458
1024 (1024×768)
1856
2682
3714
640 (640×480)
3405
4918
6811
Filmlerin Boyutu ve Kalitesi
Filmlerde Kaydedilen Piksel Seçimi 1s.107
Filmlerin Kalite Seviyesi Seçimi 1s.108
640 (640×480)
VGA boyutunda yüksek kaliteli filmlerin izlenmesi. 
Kaydedilebilir süre daha kýsadýr.
320 (320×240)
Daha küçük dosya boyutu daha uzun süreli kayda imkan verir.
e_kb449.book  Page 27  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM