Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
28
Baþlarken
1
  Boyut (Kaydediln Piksel) ve Kalite bazýnda Yaklaþýk Kaydedilebilir Süre
Fabrika ayarý, C þeklindedir.
• Yukarýdaki tabloda, bir 1GB SD Hafýza Kartý kullanýldýðý zaman elde edilen yaklaþýk kayýt 
süreleri gösterilmektedir. 
• Yukarýdaki tablo, PENTAX tarafýndan belirlenen standart çekim koþullarýný baz almakta olup, 
çekimi yapýlan nesne, çekim koþullarý, çekim modu, SD Hafýza Kartý v.b.’ne baðlý olarak 
deðiþiklik gösterebilir. 
Kalite Seviyesi
C
En iyi
D
Daha iyi
E
Ýyi
Kaydediln Piksel
640 (640×480)
46 dk. 0 sn.
57 dk. 38 sn.
69 dk. 11 sn.
320 (320×240)
177 dk. 56 sn.
221 dk. 3 sn.
254 dk. 52 sn.
e_kb449.book  Page 28  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM