Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
2
 Dikkat
• Asla pili sökmeye ya da pile kýsa devre yapmaya kalkýþmayýnýz. Ayrýca, pili ateþe 
atmayýnýz; patlayabilir.
• Þarj edilebilir lityum-iyon D-LI8 pilden baþka hiçbir pili þarj etmeyiniz. Pil patlayabilir 
ya da ateþ alabilir. 
• Yanýk oluþma riski nedeniyle, kullaným esnasýnda parmaðýnýzý flaþýn üzerine koymayýnýz.
• Flaþý, kýyafetinize deðerken patlatmayýnýz, renk bozulmasýna neden olabilir.
• Herhangi pil sýzýntýsýnýn gözlerinize temas etmesi halinde, bu durum görüþ kaybýna yol 
aabilir, gözlerinizi ovuþturmayýnýz. Gözlerinizi temiz su ile yýkayýp vakit kaybetmeden 
týbbi yardýma baþvurunuz. 
• Cildinize ya da kýyafetinize herhangi bir þekilde pil sýzýntýsýnýn temas etmesi halinde, 
bu, ciltte tahriþe neden olabilir, bulaþan alanlarý tamamen su ile yýkayýnýz. 
• Isýnmasý ya da duman çýkmasý halinde, pili kameradan derhal çýkarýnýz. Bu iþlem 
esnasýnda kendinizi yakmama hususunda dikkatli olunuz.
• Kameranýn bazý kýsýmlarý kullaným esnasýnda ýsýnacaktýr; dolayýsýyla, söz konusu 
bölgelerin uzun süre tutulmasý halinde düþük ýsý yanýklarýnýn meydana gelme riskine 
karþý dikkatli olunuz.
• LCD’nin zarar görmesi halinde, cam parçacýklarýna dikkat ediniz. Ayrýca, sývý kristalin 
cildinize, gözlerinize ya da aðzýnýza temas etmesine izin vermeyiniz.
• Ýçinde bulunduðunuz fiziksel koþullara baðlý olarak, kameranýn kullanýmý kaþýnma, 
piþme veya kabarmalara yol açabilir. Herhangi bir anormal durum karþýsýnda 
kameranýn kullanýmýna son veriniz ve derhal bir týbbi yardýma baþvurunuz.
 Uyarý
• Ürünü, belirtilen voltajýn dýþýnda bir voltajda kullanmayýnýz. Öngörülenden farklý bir 
elektrik kaynaðý ya da voltaj kullanýmý, yangýna ya da elektrik þokuna sebep olabilir. 
Öngörülen voltaj 100-240 V AC’dir.
• Ürünü parçalarýna ayýrmayýnýz ya da üründe deðiþiklik yapmayýnýz. Bu durum yangýn 
ya da elektrik þokuna neden olabilir.
D-LI8 Pil Kullanýmý Hakkýnda Önlemler:
YANLIÞ KULLANIMI HALÝNDE PÝL ÝNFÝLAK EDEBÝLÝR VEYA TUTUÞABÝLÝR.
- DÝLÝ SÖKMEYÝNÝZ VEYA ATEÞE ATMAYINIZ.
- BELÝRTÝLEN ÞARJ ETME KOÞULLARININ HARÝCÝNDE ÞARJ ETMEYÝNÝZ.
- 140°F / 60°C’NÝN ÜZERÝNDEKÝ BÝR SICAKLIÐA MARUZ BIRAKMAYINIZ 
VEYA KISA DEVRE YAPMAYINIZ.
- SIKIÞTIRMAYINIZ VEYA DEÐÝÞÝKLÝÐE MARUZ BIRAKMAYINIZ.
Pil Þarj Cihazý ve AC Adaptörü Hakkýnda
e_kb449.book  Page 2  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM