Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
29
1
Baþlarken
Baþlangýç Ayarlarý 
(Ekran Dili, Tarih ve Zaman Ayarý)
Kamerayý açtýðýnýzda, Baþlangýç Ayar ekraný veya Tarih Ayar ekraný görüntülenirse, 
aþaðýdaki iþlemi takip ederek dil ve/veya geçerli tarih-saat ayarlarýný yapýnýz.
Eðer Baþlangýç Ayar ekraný görüntülenirse:
1
s.29 - 30 “Ekran Dili Ayarý”, “Tarih ve Saat Ayarý”
Eðer Tarih Ayar ekraný görüntülenirse:
1
s.30 - 31 “Tarih ve Saat Ayarý”
Menülerin ve hata mesajlarýnýn hangi dilde görüntüleneceðini aþaðýdaki diller 
arasýndan seçebilirsiniz: [Ýngilizce], [Fransýzca], [Almanca], [Ýspanyolca], [Portekizce], 
[Ýtalyanca], [Hollandaca], [Danimarkaca], [Ýsveççe], [Fince], [Lehçe], [Çekçe], 
[Macarca], [Türkçe], [Rusça], [Tai], [Korece], [Çince (geleneksel ve basitleþtirilmiþ)] 
ve [Japonca].
1
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Language/
 ekraný görüntülenir.
2
Bir dil seçmek için dört-yollu düðmeyi 
(
2345) kullanýnýz. 
Fabrika ayarý Ýngilizce’dir.
Eðer baþlangýç ayarlarýný deðiþtirmek istiyorsanýz, “Tarih ve Saatin Deðiþtirilmesi” 
(s.178) ve “Ekran Dilinin Deðiþtirilmesi” (s.182) kýsýmlarýna bakýnýz.
Ekran Dili Ayarý
Açma/kapatma düðmesi
Dört-yollu kontrol düðmesi
OK düðmesi
Initial Setting
OK
MENU
OK
Cancel
English
Hometown
New York
Video Out
DST
OFF
0:00 
NTSC
e_kb449.book  Page 29  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM