Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
30
Baþlarken
1
3
4 düðmesine basýnýz.
4
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Çerçeve, [W] kýsmýna hareket eder.
5
Dört-yollu düðmeyi (45) kullanarak istenen þehri 
(Bulunulan yer) seçiniz. 
6
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Çerçeve, [Yaz/Kýþ] kýsmýna hareket eder.
7
[O (Açýk) / P (Kapalý)] seçmek için dört-yollu düðmeyi (45
kullanýnýz.
8
4 düðmesine basýnýz.
Tarih Ayarý ekraný belirir.
Tarih, saat ve görüntüleme tipini ayarlayýnýz.
1
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Çerçeve, [gg/aa/yy] kýsmýna hareket eder.
2
Tarih görüntüleme tipini seçmek için 
dört-yollu düðmeyi (
23) kullanýnýz.
3
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Çerçeve, [24h] kýsmýna geçer.
4
[24h] veya [12h] seçmek için dört-yollu 
düðmeyi (
23) kullanýnýz.
5
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Çerçeve, [Tarih Tipi] kýsmýna döner.
Tarih ve Saat Ayarý
Tarih Ayarı
MENU
İptal
Tarih Tipi
gg/aa/yy
Tarih
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
Saat
0 : 0 0
OK
Tamam
24h
MENU
gg/aa/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
0 : 0 0
OK
Tamam
24h
Tarih Ayarı
İptal
Tarih Tipi
Tarih
Saat
e_kb449.book  Page 30  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM