Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
31
Baþlarken
1
6
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Çerçeve, [Tarih] kýsmýna hareket eder.
7
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Çerçeve ay’a geçer.
8
Dört-yollu düðmeyi (23) kullanarak 
ay’ý deðiþtiriniz.
Gün ve yýlý da ayný þekilde deðiþtiriniz.
Sonra, saati deðiþtiriniz.
Eðer 4. Adýmda [12h]’yi seçtiyseniz, ayara uygun 
olarak AM ve PM arasýnda deðiþiklik yapýlabilir. 
• Ayarlarý tamamladýðýnýzda 
4 düðmesine basýnýz; kamera saati 
00 saniyeye sýfýrlanýr.
• Zamaný tam olarak ayarlamak için, zaman sinyali (TV’de, radyoda v.b.) 
00 saniyeye ulaþtýðýnda 
4 düðmesine basýnýz.
MENU
gg/aa/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
0 : 0 0
OK
Tamam
24h
Tarih Ayarı
İptal
Tarih Tipi
Tarih
Saat
MENU
gg/aa/yy
0 1 / 0 1 / 2 0 0 8
0 : 0 0
OK
Tamam
24h
Tarih Ayarı
İptal
Tarih Tipi
Tarih
Saat
e_kb449.book  Page 31  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM