Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
32
Baþlarken
1
3 düðmesine basarak Baþlangýç Ayarý için belirlediðiniz ayarlarý iptal 
edebilirsiniz. Eðer Baþlangýç Ayarlarýný tamamlamadan resimler çekerseniz, 
kamerayý bir dahaki sefer açtýðýnýzda Baþlangýç Ayarý ekraný belirir.
• Daha sonra [H Ayar] menüsünü kullanarak, Baþlangýç Ayarý için ayarlarý 
deðiþtirebilirsiniz.
Dil: “Ekran Dilinin Deðiþtirilmesi” (s.182)
Þehir, Yaz/Kýþ saati: “Dünya Saati Ayarý” (s.180)
Tarih ve Saat “Tarih ve Saatin Deðiþtirilmesi” (s.178)
• Video formatý, seçmiþ olduðunuz dile baðlý olarak kendiliðinden belirlenir. 
Eðer çýkýþ formatý ülkenizde ya da bölgenizde kullanmakta olduðunuzdan 
farklý ise, “Video Çýkýþ Formatýnýn Deðiþtirilmesi” (s.185) kýsmýnda tanýmlanan 
iþlemleri takip ederek formatý deðiþtiriniz.
Dil
Video Çýkýþ Formatý
Ýngilizce (English)
NTSC
Fransýzca (
)
PAL
Almanca (Deutsch)
PAL
Ýspanyolca (
)
PAL
Portekizce (
)
PAL
Ýtalyanca (Italiano)
PAL
Hollandaca (Nederlands)
PAL
Danimarkaca (Dansk)
PAL
Ýsveççe (Svenska)
PAL
Fince (Finnish)
PAL
Lehçe (Polish)
PAL
Çekçe (Czech)
PAL
Macarca (Hungarian)
PAL
Türkçe (
)
PAL
Rusça (
)
PAL
Tai (
)
PAL
Korece (
)
NTSC
Çince (geleneksel) (
)
PAL
Çince (basitleþtirilmiþ) (
)
PAL
Japonca
NTSC
e_kb449.book  Page 32  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM