Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
33
2
Hýzlý Baþlangýç
Hýzlý Baþlangýç
Fotoðraf Çekimi
Fotoðraf çekimi için en basit iþlem aþaðýda açýklanmýþtýr. Flaþ, ortamdaki ýþýk 
durumuna göre otomatik olarak patlar.
1
Açma-kapatma düðmesine basýnýz.
Kamera açýlýr.
2
LCD ekranda resmi oluþturunuz.
Kamera AF, odak çerçevesi dahilindeki 
alana odaklanýr.
Nesnenin boyutunu deðiþtirmek için 
zoom düðmesine basýnýz.
Zoom düðmesi (
x
) : Nesneyi büyütür.
Zoom düðmesi (
w
) : Nesneyi daraltýr.
Yüz Önceliði Açýk olarak ayarlanmýþ durumda iken, 
kamera kiþinin yüzünü tanýdýðý zaman, yüz üzerinde 
sarý bir odak çerçevesi belirir. Kamera hareket eden 
nesnede odaðý ayarlamaya devam ettiði esnada 
çerçevenin konumu ve boyutu deðiþir. 
3
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken LCD ekrandaki odak çerçevesi yeþil olarak yanar.
[Shake Reduction] ayarý [
O
 Açýk] olarak belirlendiðinde, 
 (Shake Reduction 
Açýk) mesajý LCD ekranda belirir. Kamera sarsýlmasýný telafi ederek resim çekmek 
için, 
 görüntülendikten sonra 4. adýma gidiniz. 
4
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Fotoðraf LCD ekranda 0,5 saniye için görüntülenir (Hýzlý Ýzleme). Fotoðraf, 
kameraya takýlý olan SD Hafýza Kartý üzerine veya kameranýn dahili hafýzasýna 
kaydedilir.
Açma/kapatma düðmesi
Zoom düðmesi
Deklanþör düðmesi
Green düðmesi
4/Display düðmesi
Shake Reduction 
ön izleme düðmesi
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
12:00
12:00
12:00
36
36
36
Odak çerçevesi
e_kb449.book  Page 33  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM