Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
34
Hýzlý Baþlangýç
2
Ýki aþama dahilinde deklanþöre yavaþça basýnýz. Bu, kamera sarsýntýsýný önlediði 
kadar tam odaklamaya da imkan verir.
Deklanþör temel basma þekli
1
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Parmaðýnýzda týklama hissini duyana kadar 
deklanþöre hafifçe basýnýz.
2
LCD ekrandaki odak çerçevesinin 
yeþile döndüðünü teyit ediniz.
Deklanþöre basýlý tutunuz ve odak çerçevesinin 
yeþile dönmesini bekleyiniz. Kamera odaktadýr.
3
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Deklanþör serbest kalana dek düðmeye yavaþça 
basýnýz.
 Deklanþör düðmesine basýlmasý
Eðer kamera Odak Modu, Standart (Otomatik Odak) olarak ve [A Kayýt Modu] 
menüsünde tek tuþ PO Açýk olarak ayarlanmýþsa, bir resim çekmek üzere 
deklanþör düðmesine tam olarak basabilirsiniz (tek adýmda). (
1
 s.114)
Bu, deklanþörü doðru zamanda serbest býrakmanýza imkan verir. Resimler, 
derin-odaklý (pan odak) çekimler olarak alýnýr.
Kamera odaktadýr.
Fotoðraf çekilmiþtir.
e_kb449.book  Page 34  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM