Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
35
Hýzlý Baþlangýç
2
Odak kilidi
Bir nesne üzerinde otomatik odaklama yapamýyorsanýz, aþaðýdaki iþlemleri 
deneyiniz.
1
Ýstenen nesne olarak, kameradan ayný uzaklýkta bulunan 
alternatif bir nesne bulunuz. 
2
Alternatif nesne üzerine odaklanýnýz.
Bunu LCD ekranda odak çerçevesi içine yerleþtiriniz.
3
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Kamera odakta iken odak çerçevesi yeþile döner.
4
Deklanþöre yarýya kadar basýlý tuttuðunuz durumda, istenen 
kompozisyonu elde etmek üzere kamerayý hareket ettiriniz.
Yeni kompozisyon oluþtursanýz bile, odak, 3. adýmda belirlediðiniz noktada 
kilitlenir. (Odak kilidi)
5
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Bu türden nesneler üzerinde otomatik odaklama yaparken zorlukla karþýlaþabilirsiniz:
• Nesne kontrastý çok düþük. (mavi gökyüzü, düz beyaz duvarlar, v.b.)
• Karanlýk yerler, siyah nesneler veya ýþýðý yansýtamayan nesneler
• Güçlü yansýtýlmýþ ýþýða sahip olan alanlar veya arka ýþýklý nesneler
• Ýnce desenler
• Hýzlý hareket eden nesneler
• Uzak nesne ve yakýn nesnenin her ikisi odak çerçevesinde olduðunda.
e_kb449.book  Page 35  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM