Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
36
Hýzlý Baþlangýç
2
Fabrika ayarý olarak, çekim sonrasýnda fotoðraf LCD ekran üzerinde 0,5 saniye için 
görüntülenir (Hýzlý Ýzleme). Hýzlý Ýzleme için görüntüleme süresini deðiþtirebilirsiniz. 
(1s.111)
Eðer bunu daha uzun bir süreye ayarlarsanýz, LCD ekranda görüntülendiði 
esnada fotoðrafý silebilirsiniz.
1
Fotoðraf görüntülendiði esnada, Yeþil/i düðmesine basýnýz.
Fotoðraf silme ekraný belirir.
2
[Sil] seçmek için dört-yollu düðmeye (2) basýnýz 
ve
düðmesine basýnýz.
LCD ekranda görüntülenen fotoðraf silinir.
Ýzlemeyi daha iyi hale getirmek üzere, LCD arka zemin ýþýðýný geçici olarak daha 
parlak hale getirebilirsiniz. (LCD Parlak Modu)
Bu, dýþ mekanlarda veya daha parlak yerlerde LCD ekran izlenirken kullanýþlýdýr.
1
Çekim modunda, 1 saniyeden daha fazla bir süre için 
4/Display düðmesine basýlý tutunuz.
LCD ekran belli bir zaman süresi için daha parlak olur.
 Hýzlý Ýzleme
LCD Arka Zemin Iþýðýnýn Parlak Hale Getirilmesi
Aþaðýdakilerin herhangi birini gerçekleþtirerek fonksiyonu iptal edebilirsiniz.
-  Ekran modunu LCD Arka Iþýk Kapalý olarak belirleyiniz. (
1
 s.54)
-  Kamerayý kapatýnýz.
e_kb449.book  Page 36  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM