Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
38
Hýzlý Baþlangýç
2
1
Bir fotoðrafý izlerken 
Yeþil/
düðmesine basýnýz.
Fotoðraf silme ekraný belirir.
2
[Sil] seçmek için dört-yollu düðmeye 
(
2) basýnýz ve 
4 düðmesine basýnýz.
LCD ekranda görüntülenen fotoðraf silinir.
3
Tekrar Q Oynatým düðmesine basýnýz 
ya da deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýnýz.
Kamera, fotoðraf çekmeye hazýr durumdadýr.
Çekim moduna dönmek için deklanþör düðmesine yarýya kadar basabilirsiniz. 
Görüntülenen Fotoðrafýn Silinmesi
• Oynatým moduna geçtiðiniz zaman, çekilmiþ olan en son fotoðraf 
LCD ekranda belirir.
• Zoom düðmesine basarak LCD ekranda görüntülenen fotoðrafý 
büyütebilirsiniz. (Döndürülmüþ bir fotoðrafý büyütmek için zoom düðmesine 
basarsanýz, döndürülmüþ olan fotoðraf orijinal haline geri dönecektir. 
Fotoðrafý büyütmeyi durdurursanýz, fotoðraf tekrar döndürülecektir.)
• Eðer kayýtlý hiçbir fotoðraf yoksa, [Fotoðraf/ses yok] mesajý belirir. 
Zoom Ekraný 1s.129
Tek Bir Fotoðraf/Film ya da Sesin Silinmesi 1s.137
Sil
Sil
100-0010
100-0010
100-0010
İptal
Sil
OK
Tamam
Tamam
Tamam
Tüm Foto/Sesler
m Foto/Sesler
Tüm Foto/Sesler
Dosya No.
e_kb449.book  Page 38  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM