Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
3
• Kameradan duman ya da deðiþik bir koku gelmesi veya diðer herhangi bir anormal 
durum karþýsýnda, hemen kamerayý kullanmayý býrakýp en yakýn PENTAX Servis 
Merkezine baþvurunuz. Ürünün kullanýmýna devam edilmesi yangýn ya da elektrik 
þokuna neden olabilir.
• Ürünün içerisine su kaçmasý halinde, PENTAX Servis Merkezine baþvurunuz. 
Ürünün kullanýmýna devam edilmesi yangýn ya da elektrik þokuna neden olabilir.
• Pil þarj cihazýnýn, ya da AC adaptörünün kullanýmý esnasýnda fýrtýna oluþmasý ihtimaline 
karþý, elektrik kablosunu fiþten çekip kullanmayý býrakýnýz. Ürünün kullanýlmaya devam 
edilmesi ürünün zarar görmesine, yangýn ya da elektrik þokuna neden olabilir.
• Tozlanmasý halinde, elektrik kablosunun fiþini siliniz. Bu durum yangýna neden olabilir.
 Dikkat
• AC kablosunun fiþi üzerine aðýr nesneler yerleþtirmeyiniz; üstüne aðýr nesnelerin 
düþmesine ya da aþýrý kýrýlmadan ötürü zarar gömesine izin vermeyiniz. AC kablosunun 
zarar görmesi halinde, PENTAX Servis Merkezine baþvurunuz.
• Prizde iken ürünün çýkýþ terminallerine kýsa devre yaptýrmayýnýz ya da dokunmayýnýz.
• Pil þarj cihazýný kullanmadýðýnýz zamanlarda pili çýkarýnýz ve AC elektrik kablosunu 
prizden çekiniz.
• Elleriniz ýslakken AC kablosunun fiþini elektrik prizine takmayýnýz. Elektrik þokuna 
neden olabilir.
• Ürünü güçlü etkilere maruz býrakmayýnýz ya da sert bir yüzeye düþmesine izin 
vermeyiniz. Bu durum ürünün arýzalanmasýna neden olabilir.
• Tehlike riskini önlemek için, yalnýzca CSA/UL Sertifikalý elektrik arz kablosu seti 
kullanýnýz, kablo Type SPT-2 ya da daha aðýr olup minimum NO.18 AWG bakýrdýr; 
tek ucu dökümlü erkek ilave fiþ baþlýklý (bir NEMA özelliði ile belirlenmiþ) ve diðer 
ucu da dökümlü diþi konektör gövdeli (bir IEC endüstriyel olmayan tip özelliði ile 
belirlenmiþ) ya da eþitidir.
• Þarj cihazýný þarj edilebilir lityum-iyon pil D-LI8 dýþýnda hiçbir pili þarj etmek için 
kullanmayýnýz. Aksi takdirde ýþýrý ýsýnmaya ya da arýzaya sebep olabilir. 
e_kb449.book  Page 3  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM