Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
39
3
Genel Ýþlemler
Genel Ýþlemler
Kameranýn Açýlýp Kapatýlmasý
1
Açma-kapatma düðmesine basýnýz.
Güç göstergesi yeþil olarak yanar. Objektif uzar ve kamera “Çekim modunda” 
açýlýr. Kamera, deklanþör düðmesine basýlarak resim çekimine hazýr durumdadýr.
Q Oynatým düðmesine basarak diðer modlara geçiþ yapabilirsiniz.
• “Oynatým moduna” geçiþ yapmak üzere Q Oynatým düðmesine 
bir kere basýnýz. (Objektif uzamaz.)
• “Oynatým moduna” geçiþ yapmak üzere Q Oynatým düðmesine 
2 saniye için basýlý tutunuz. (Objektif uzar.)
• SD hafýza kartý takýlý halde iken, dahili hafýzada kayýtlý olan 
fotoðraflarý görüntülemek için 4 saniyeden daha fazla bir süre 
boyunca 
Q Oynatým düðmesine basýlý tutunuz.
2
Açma-kapatma düðmesine bir kez daha basýnýz.
Objektif geri çekili hale iken kamera kapanýr.
Kameranýn Çekim Modunda Açýlmasý
Eðer bir süre için açma/kapatma düðmesine basýlý tutarsanýz, 
kamera kapanacaktýr.
Çekim Modu ve Oynatým Modu arasýnda deðiþiklik yapýlmasý 
1s.53
Açma/kapatma düðmesi, 
Güç göstergesi
Oynatým düðmesi
e_kb449.book  Page 39  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM