Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
41
3
Genel Ýþlemler
Düðme Fonksiyonlarýnýn Kullanýmý
Shake Reduction ön izleme düðmesi
Düðmeye bastýðýnýz esnada LCD ekrandaki telafi edilmiþ fotoðrafý görüntüler. Bu, çekim 
yapmadan önce, telafi edilmiþ olan fotoðrafý ön izlemeye tabi tutmanýzý saðlar. (1s.57)
w/x Zoom düðmesi
Nesnenin boyutunu deðiþtirir. (1s.33, s.88)
Q Oynatým düðmesi
Oynatým moduna geçilir. Tekrar basýldýðý zaman, Çekim moduna dönülür. (1s.37)
Dört-yollu düðme (2345)
(q5)
Odak modunu deðiþtirir. (1s.90)
(g2)
Geçiþ modunu deðiþtirir. (1s.83 - s.87)
(
X 3)  Çekim Modu Paletini gösterir. (1s.50)
(b4) 
Flaþ modunu deðiþtirir. (1s.93)
4/Display düðmesi
LCD ekranda gösterilen bilgileri deðiþtirir. (1s.53)
1 saniyeden daha fazla bir süre için düðmeye basýlý tuttuðunuz zaman, LCD Parlak Modu 
etkin hale gelir. LCD ekran belli bir zaman süresi için daha parlak olur. (1s.36)
Yeþil/
i
 düðmesi
Green Modu’na girer. (1s.59)
[A Kayýt Modu] menüsünde [Green Düðmesi] seçerek, Green düðmesi için farklý 
bir fonksiyon atayabilirsiniz. (1s.115)
3 düðmesi
[A Kayýt Modu] menülerini görüntüler. (1s.45)
Çekim Modu
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
e_kb449.book  Page 41  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM