Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
42
Genel Ýþlemler
3
w/x Zoom düðmesi
Dokuz-kare ekranýna geçmek için tek-kare ekranýnda w/f düðmesine basýnýz. 
Önceki ekrana dönmek için x/y düðmesine basýnýz. (1s.133)
Tek-kare ekranýnda fotoðrafý büyütmek için x/y düðmesine basýnýz. 
Önceki ekrana dönmek için w/f düðmesine basýnýz. (1s.129)
Dokuz-kare ekranýnda, takvim ekranýna geçiþ yapmak için w/f düðmesine basýnýz. 
(1s.133)
Q Oynatým düðmesi
Çekim moduna geçilir. Ses Kaydý modunda Q Oynatým düðmesine basýlarak Oynatým 
moduna geçildiðinde, Q Oynatým düðmesine tekrar basýlmasý ile Ses Kaydý moduna 
geçilir.
Dört-yollu düðme (2345)
Fotoðraflarýn izlenmesi/oynatýmý için
(45)
: Tek-kare 
ekranýnda 
önceki ya da sonraki fotoðrafý fotoðraf görüntülenir. 
(1s.37)
Görüntülenen fotoðrafýn döndürülmesinde, (5) düðmesine 
her basýldýðýnda fotoðraf saat yönünde 90 derece döndürülür ve 
(4) düðmesine her basýldýðýnda saat yönünün tersine 90 derece 
döndürülür. (1s.156)
(3)
:  Oynatým Modu Paletini görüntüler (1s.52)
(2345)  : Büyütülen fotoðrafýn görüntüleme alanýný hareket ettirir. (1s.129)
Dokuz-kare ekranýnda bir fotoðraf seçer. (1s.133)
Takvim ekranýnda bir tarih seçer. (1s.133)
Filmlerin oynatýmý için
(2)
: Bir filmi oynatýr ve duraklatýr. (1s.131)
(45)
: Oynatým esnasýnda bir filmi kare kare ileri sarar, kare kare geri sarar, 
hýzlý ileri sarar ve hýzlý geri sarar. (1s.131)
(3)
: Oynatým esnasýnda bir filmi durdurur. (1s.131)
Oynatým Modu
5
4
1
3
6
2
1
2
3
e_kb449.book  Page 42  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM