Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
43
Genel Ýþlemler
3
Ses kayýt dosyalarýný çalmak için (1s.126)
(2)
: Çalmayý baþlatýr. Tekrar basýldýðý zaman, çalmayý duraklatýr.
(45)
: Çalmadan önce kayýtlý bir dosya seçer. Çalma esnasýnda aþaðýdaki 
iþlemleri gerçekleþtirir.
Kayýtlý indeksleri olmayan dosyalar:
(4) Beþ saniye geri sarar.
(5) Beþ saniye ileri sarar.
Kayýtlý indeksleri olan dosyalar:
(4) Bir önceki indeskten çalmayý baþlatýr.
(5) Bir sonraki indeksten çalmayý baþlatýr.
4/Display düðmesi
LCD ekranda gösterilen bilgileri deðiþtirir. (1s.132)
1 saniyeden daha fazla bir süre için düðmeye basýlý tuttuðunuz zaman, LCD Parlak Modu 
etkin hale gelir. LCD ekran belli bir zaman süresi için daha parlak olur. (1s.37)
Dokuz-kare ekranýndan tek-kare ekranýna dönülür. (1s.133)
Seçilen fotoðrafýn tam ekranýný takvim ekranýnda görüntüler. (1s.133)
Yeþil/
i
 düðme
LCD ekranda görüntülenen fotoðrafý siler. (1s.137)
3 düðme
[H Ayar] menülerini görüntüler. (1s.45)
4
5
6
e_kb449.book  Page 43  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM