Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
45
3
Genel Ýþlemler
Menülerin Ayarlanmasý
LCD ekranýndaki menüyü görüntülemek için 
3 düðmesine basýnýz.
Ýki farklý menü bulunmaktadýr, [A Kayýt Modu] menüsü ve [H Ayar] menüsü.
Menüler için ayarlar yaptýðýnýz esnada LCD ekranýn altýnda düðme iþletim kýlavuzu 
belirir.
1
3 düðmesine basýnýz.
[A Kayýt Modu] menüsü belirir. (Eðer Oynatým modunda 
3 düðmesine 
basýlýrsa, [H Ayar] menüsü belirir) 
Seçilmiþ alan vurgulanmýþtýr.
2
Dört-yollu düðmeye (45) basýnýz.
Her basýldýðýnda [A Kayýt Modu] menu and [H Ayar] menüsü arasýnda 
geçiþ yapýlýr.
3
Bir öge seçmek üzere dört-yollu düðmeyi (23) kullanýnýz.
Vurguyu yukarý ya da aþaðý hareket ettirir.
4
Dört-yollu düðmeye (5) basýnýz.
Bir açýlan menü ya da ayar ekraný belirir.
Açýlan menü, o anki kamera ayarlarý için seçilebilecek ayar unsurlarý görüntüler.
5
Dört-yollu düðmeyi (23) kullanarak ayarý deðiþtiriniz.
Dört-yollu düðmeye (23) her basýldýðýnda ayar deðiþtirilir.
6
Deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
Ayar kaydedilir ve kamera, “Çekim moduna” girer.
Deklanþöre tam basýldýðýnda, fotoðraf çekilir.
Menülerin Ayarlanmasý
Ayarý Kaydedip Fotoðraf Çekmeye Baþlamak Ýçin
e_kb449.book  Page 45  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM