Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
46
Genel Ýþlemler
3
6
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
Ayar kaydedilir ve kamera “Oynatým moduna” girer.
6
4 düðmesine veya dört-yollu düðmeye (4) basýnýz.
Ayar kaydedilir ve kamera 3. Adýma döner.
6
3 düðmesine basýnýz.
Ayar deðiþikliði iptal edilir ve ekran 3. Adýma döner.
O anda etkin halde bulunan ekrana baðlý olarak, 
3 düðmesi farklý iþlevler 
yerine getirir. LCD ekranýn altýnda görüntülenen düðme iþletim kýlavuzuna bakýnýz. 
 Çýkýþ
: Geçerli ayar kaydedilir, iþlemden çýkýlýr ve orijinal ekrana dönülür 
(Çekim ya da Oynatým modu).
: Geçerli ayar kaydedilir ve 1. adýma dönülür.
 Ýptal
: Geçerli seçim iptal edilir, iþlemden çýkýlýr ve 3. adýma dönülür.
Ayarý Kaydedip, Fotoðraflarý Ýzlemeye Baþlamak Ýçin
Ayarý Kaydedip, Menü Ýþlemleri ile Devam Etmek Ýçin
Ayar Deðiþikliklerini Ýptal Edip, Menü Ýþlemleri ile Devam Etmek Ýçin
• Açýlan menü görüntülendiði esnada 
3 düðmesine basarsanýz, 
ayar iptal edilir.
• Eðer 
4 düðmesine basarsanýz 3 düðmesi ya da dört-yollu 
düðme (4) ile görüntülenen açýlan menü ile birlikte, bir ögenin seçilmesi 
üzere menü, kullanýlan ekrana döner.
• En son iþlemden bir dakika sonra otomatik olarak menüden çýkýlýr.
MENU
MENU
MENU
e_kb449.book  Page 46  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM