Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
48
Genel Ýþlemler
3
[A Kayýt Modu] Menüsü
Menü Listesi
Seçenek
Açýklama
Sayfa
Kaydediln Piksel
Piksel sayýsýný seçmek için
s.95
Kalite Seviyesi
Fotoðraf sýkýþtýrma oranýný seçmek için
s.97
Beyaz Dengesi
Iþýklandýrmaya göre renk dengesini ayarlamak için
s.98
AF Ayarý
Odaklama Alaný
Otomatik-odak alanýnýn deðiþtirilmesi için
s.100
Odak Kýsýcý
Objektifin odaklama aralýðýný çekim koþullarýna göre 
sýnýrlandýrmak için
s.101
Yrd. AF Iþýðý
Nesne kararmýþ olduðunda ve otomatik odak fonksiyonunun 
düzgün þekilde çalýþmadýðýnda yardýmcý AF ýþýðý ile 
odaklama için
s.102
AE Ölçme
Pozlamayý belirlemek üzere ölçme metodunu ayarlamak için
s.103
Hassasiyet
Hassasiyeti ayarlamak için
s.104
EV Telafisi
Pozlamayý –2.0EV ve +2.0EV arasýnda ayarlamak için
s.106
Film
Kaydediln Piksel
Filmin kaydedilen piksel ayarýný seçmek içim
s.107
Kalite Seviyesi
Filmin kalite seviyesini seçmek için
s.108
Movie SR
Filmin kamera sarsýlmasýný otomatik olarak telafi etmek için
s.109
Shake Reduction
Resim çekimi esnasýnda kameranýn sarsýlmasýný azaltmak için
s.110
Dijital Zoom
Dijital zoom’lu resimler çekmek için
s.88
Hýzlý Ýzleme
Hýzlý Ýzleme süresini ayarlamak için
s.111
Yüz Önceliði
Yüz tanýma fonksiyonunu ayarlamak için
s.112
D-Range Tlfsi
Tüm fotoðraf için pozlama seviyesini muhafaza ederken 
karanlýk kýsýmlarý daha parlak hale getirmek için
s.113
Teþ tuþ PO
Bir resim çekilirken deklanþör gecikmesini azaltmak üzere 
deklanþör düðmesine tam olarak (tek adýmda) basmak için
s.114
Hafýza
Kamera kapalý olduðunda çekim fonksiyonu ayarlarýný 
saklamak için
s.122
Green Düðmesi
Green düðmesi üzerine bir fonksiyon atamak için
s.115
Keskinlik
Keskinlik ayarý için
s.118
Doygunluk
Doygunluk ayarý için
s.119
Kontrast
Kontrast ayarý için
s.120
Tarih Baskýsý
Fotoðraflarýn üzerine tarih baskýsý yapmak için
s.121
e_kb449.book  Page 48  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM