Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
4
• Seyahat ettiðiniz esnada, paket içerisinde tedarik edilmiþ olan Dünya Servis Aðý 
listesini yanýnýza alýnýz. Yurtdýþýndayen sorunlarla karþýlaþmanýz halinde bu sizin 
için kullanýþlý olacaktýr.
• Kamera uzun bir müddet kullanýlmadýðýnda, özellikle önemli resimler çekmeden 
önce (örneðin bir düðünde ya da seyahat esnasýnda) kameranýn hala düzgün çalýþýp 
çalýþmadýðýný kontrol ediniz. Kameranýzýn ya da kayýt ortamý (SD Hafýza Kartý) veya 
v.b’nin kötü çalýþmasýndan dolayý görüntüler ve sesler gibi bir kaydýn içeriðinin kaydý, 
izlenmesi ve kameranýzdan bir bilgisayara veri transferi garanti edilemez. 
• Kameranýn üzerindeki objektif, bir baþka objektif ile deðiþtirilemez. Objektif yerinden 
çýkarýlamaz.
• Ürünü, tiner, alkol ya da benzin gibi organik solventler ile temizlemeyiniz.
• Yüksek ýsýdaki ve nemli yerlerden kaçýnýlmalýdýr. Ýç sýcaklýklarý oldukça artabilecek 
olduðu için otomobiller konusunda dikkat gösteriniz.
• Kamerayý, böcek ilaçlarý ve kimyasallarýn bulunduðu yerlerde saklamayýnýz. Saklama 
esnasýnda küflenmesini önlemek üzere kamerayý kutusundan çýkarýp iyi havalandýrýlan 
bir yerde saklayýnýz.
• Hava, su veya sývýlara karþý dayanýklý olmadýðý için kamerayý yaðmur, su ya da diðer 
sývýlarla temas halinde bulunabileceði yerlerde kullanmayýnýz.
• Kamerayý ciddi sarsýntý, þok ya da basýnca maruz býrakmayýnýz. Kamerayý; motosiklet, 
araba, gemi, vs. gibi ortamlardaki sarsýntýlardan korumak için bir minderin üzerine 
yerleþtiriniz.
• Kameranýn kullanýlabileceði sýcaklýk aralýðý, 0°C ile 40°C (32°F - 104°F) arasýndadýr.
• Yüksek ýsýlarda sývý kristal ekran siyah renk alacak, ancak normal ýsý seviyesine 
dönüldüðünde normal rengine geri dönecektir.
• Sývý kristal ekranýn tepki hýzý, düþük ýsýlarda yavaþlayacaktýr. Bunun sebebi, sývý kristalin 
özelliklerinden kaynaklanmaktadýr ve bu bir hata deðildir.
• Yüksek performansý korumak için 1 - 2 yýlda bir periyodik olarak bakým yapýlmasý 
tavsiye edilmektedir.
• Kameranýn ani ýsý deðiþikliklerine maruz kalmasý halinde, kameranýn içinde ve dýþýnda 
terleme meydana gelebilir. 
Dolayýsýyla, kamerayý bir çantaya ya da plastik bir torbaya koyunuz ve sýcaklýktaki 
deðiþiklik geçince kamerayý çýkarýnýz.
• Kameraya zarar verebileceði için kameranýn çöp, kir, toz, su, zehirli gazlar, tuz, 
vs. ile temas etmesine izin vermeyiniz. Kameraya yaðmur ya da su damlasý gelmesi 
halinde, kamerayý siliniz.
Kullaným Esnasýnda Uygulanacak Bakým
e_kb449.book  Page 4  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM