Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
49
Genel Ýþlemler
3
[H Ayar] Menüsü
Seçenek
Açýklama
Sayfa
Format
SD Hafýza Kartý veya Dahili Hafýzayý formatlamak için
s.174
Ses
Çalýþtýrma ses seviyesi ve oynatým ses seviyesini, baþlangýç 
ses tipi ve seviyesi ayarýný, deklanþör sesini, düðme iþletim 
sesini ve zamanlayýcý sesini ayarlamak için
s.175
Tarih Ayarý
Tarih, saat ve ekran stilini ayarlamak için
s.178
Dünya Saati
Dünya saatini ayarlamak için
s.180
Language/
Menüler ve mesajlarýn belireceði dili deðiþtirmek için
s.182
Klasör Ýsmi
Fotoðraf klasörlerinin isimlendirme þeklini seçmek için
s.183
USB Baðlantýsý
USB baðlantý modunu deðiþtirmek için
s.184
Video Out
Video çýkýþ formatýný ayarlamak için
s.185
Parlaklýk Svysi
LCD ekranýn parlaklýk seviyesini deðiþtirmek için
s.186
Güç Tasarrufu
Güç Tasarrufu fonksiyonu ayarý için.
s.187
Hýzlý Zoom
Zoom düðmesine bir kere basarak fotoðrafý, belirlenen büyütme 
oranýnda görüntülemek için.
s.130
Otomatik Kapanma
Kamerayý otomatik olarak kapatmak için
s.188
Kýlavuz Ekran
Çekim modu ekranýnda seçilen modu, dört-yollu düðmenin 
durumunu ve Green düðmesi atanma iþlevini göstermek için. 
Mod Paletinde seçilmiþ olan ögenin tanýmýný göstermek için
s.189
Sýfýrlama
Kamera ayarlarýný fabrika ayarlarýna döndürmek için
s.189
e_kb449.book  Page 49  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM