Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
50
3
Genel Ýþlemler
Mod Paletinin Ýþletilmesi
Dört-yollu düðmeye (3) basarak LCD ekranda Mod Paletini görüntüleyiniz.
Ýki farklý Mod Paleti mevcuttur, “Çekim Modu Paleti” ve “Oynatým Modu Paleti”. 
Çekim koþullarý için en uygun olan Çekim modunu etkin hale getirebilir veya 
simgeleri seçerek, çekilmiþ olan fotoðraflarý düzenleyebilirsiniz.
Mod Paletini kullandýðýnýz esnada, LCD ekranýn altýnda düðme iþletim kýlavuzu 
belirir.
1
Dört-yollu düðmeye (3) basýnýz.
Çekim modunda “Çekim Modu Paleti” belirir.
Oynatým modunda “Oynatým Modu Paleti” belirir.
2
Bir simge seçmek üzere dört-yollu düðmeyi (2345
kullanýnýz.
3
4 düðmesine basýnýz.
Seçilen modla ilgili ekran belirir.
Çekim Modu Paleti
Mod Paletinin Ýþletilmesi
Mod Paleti Listesi
Simge
Seçenek
Açýklama
Sayfa
Otomatik Resim modu
En iyi çekim modunu seçer.
s.61
R
Program modu
Uygun obtüratör hýzý ve pozlama ile berrak resimler 
çekmenize imkan verir.
s.63
Obtüratör Önceliði modu
Bir obtüratör hýzý seçildiðinde, gerekli olan açýklýk 
deðerini otom. olarak ayarlar.
Manuel Pozlama modu
Obtüratör hýzý ve diyafram açýklýðý deðerini manuel 
olarak belirlemenize imkan verir.
Otomatik Resim
OK
MENU
Tamam
İptal
e_kb449.book  Page 50  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM