Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
51
Genel Ýþlemler
3
A
Gece modu
Gece ortamýnda olduðu gibi karanlýk yerlerde 
fotoðraf çekmenize imkan verir.
s.77
C
Film modu
Filmler ve sesler kaydetmenize imkan verir.
s.79
O
Ses Kaydý modu
Sesleri kaydeder.
s.124
q
Resim (Picture) modu
Manzara modu
Doðal manzaralarýn tabii renklerini çekmenize 
imkan verir.
s.67
<
Çiçek modu
Parlak renkli çiçeklerin fotoðrafýný çekmenize 
imkan verir.
z
Doðal Ten Tonu modu
Portre modunda olduðundan daha güzel ten tonlu 
resimler çekmenize imkan verir.
s.69
Portre modu
Kiþiyi vurgulayarak uzaysal efekt ile portreler 
çekmenize imkan verir.
Yarý-uzunlukta 
Portre modu
Belli görünüm açýsýndan portreler çekmenize 
imkan verir.
Çocuklar modu
Hareketli çocuklarýn resimlerinin çekilmesi için 
idealdir. Ayrýca onlara saðlýklý bir görünüm katar.
L
Sörf & Kar modu
Plajlar ya da karla kaplý daðlar gibi göz alýcý arka 
zeminlere karþý resimler çekmenize imkan verir.
s.67
Spor modu
Hareketten kaynaklanan bulanýklaþmayý önlemek 
üzere, yüksek bir obtüratör hýzý ile hareketli nesnelerin 
berrak fotoðraflarýný çekmenize imkan verir.
E
Evcil hayvan modu
Tüy renklerini en iyi þekilde oluþturarak evcil 
hayvanlarýnýzýn resmini çekmenize imkan verir.
s.75
Metin modu
Metin veya yazmalarýn berrak fotoðraflarýný 
çekmenize imkan verir. Renkli metni siyah beyaz 
veya ters renge dönüþtürmenize de olanak saðlar.
s.76
K
Yemek modu
Hazýrlanmýþ yemeklerin iþtah açýcý resimlerini 
çekmenize imkan verir.
s.67
Digital SR modu
Kamera sarsýlmasýný veya bulanýklýðý azaltmak üzere 
hassasiyeti daha yükseðe ayarlamar.
s.78
Y
Çerçeve Oluþturma modu
Dekoratif bir çerçeve ile resimler çekmenize 
imkan verir.
s.81
• Mod Paletinde bir simge seçtiðiniz zaman, 3 saniye kadar beklendiðinde, 
seçilen mod için taným görüntülenir.
• z/
/
, /
/
 
ve 
L/
 için, seçilebilecek olan simgeler 
görüntülenir. Mevcut olarak seçili olan mod simgeleri Mod Paletinde 
görüntülenir. Eðer seçimi deðiþtirirseniz, yeni seçilen simgeler daha 
öncekilerin yerini alýr. 
Simge
Seçenek
Açýklama
Sayfa
e_kb449.book  Page 51  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM