Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
52
Genel Ýþlemler
3
Oynatým Modu Paleti
Simge
Seçenek
Açýklama
Sayfa
Slayt gösterimi Kayýtlý fotoðraflarý ardýl þekilde þekilde oynatmak için
s.135
Yeniden 
boyutlandýr
Fotoðraflarýn boyutunu ve kalite seviyesini deðiþtirmek için
s.153
Kýrpma
Fotoðraflarý kýrpmak ve bunlarý farklý fotoðraflar olarak 
kaydetmek için
s.155
Fotoðraf/Ses 
Kopyala
SD Hafýza Kartýndan Dahili hafýzaya veya tam tersi þekilde 
dosyalar kopyalamak için
s.170
s
Fotoðraf 
Döndürme
Döndürülmüþ fotoðraflarý görüntülemek için
s.156
Renk Filtresi
Renk filtresini kullanarak fotoðraflarý iþlemden geçirmek için
s.157
Dijital Filtre
Zevkinize göre fotoðraflara örnek efekti veya ince efekt gibi 
özel efektleri uyarlamak için
s.159
&
Parlaklýk 
Filtresi
Bir filtre kullanarak fotoðraflarýn parlaklýðýný ayarlamak için
s.161
Film 
Düzenleme
Filmleri düzenlemek için
s.163
Z
Kýrmýzý-göz 
Telafisi
Flaþlý bir çekim yapýldýðýnda ortaya çýkan bir durum olan 
kýrmýzý-gözleri retuþlamak için
s.166
Ses Notu
Bir fotoðrafa ses notu eklemek için
s.127
Z
Koruma
Kazara silinmeyi önlemek amacýyla fotoðraflarý ve sesleri 
korumak için
s.142
DPOF
DPOF uyumlu bir yazýcýda ya da bir fotoðraf baský atölyesinde 
fotoðraflarýn baskýsýný almak için
s.146
Baþlangýç 
Ekraný
Baþlangýç ekranýný ayarlamak için
s.172
Y
Çerçeve 
Oluþturma
Fotoðraflara dekoratif çerçeveler eklemek için
s.168
Mod Paletinde bir simge seçtiðiniz zaman, 3 saniye kadar beklendiðinde, 
seçilen mod için taným görüntülenir.
Slayt gösterimi
OK
MENU
Tamam
İptal
e_kb449.book  Page 52  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM