Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
53
4
Fotoðraf Çekimi
Fotoðraf Çekimi
Fotoðraf Çekimi
“Çekim modunda”, resimler çekebilirsiniz. “Oynatým modunda”, resimleri izleyebilir 
veya bunlarý silebilirsiniz.
“Çekim modundan” “Oynatým moduna” geçiþ yapmak için
Q Oynatým düðmesine basýnýz.
“Oynatým modundan” “Çekim moduna” geçiþ yapmak için
Q Oynatým düðmesine basýnýz veya deklanþöre yarýya kadar basýnýz.
“Çekim Modu Paletini” görüntüleyiniz ve istenen bir mod için ilgili simgeyi seçiniz. 
(1s.50)
Çekim modunda, “ekran modlarýna” geçiþ yapmak üzere 
4/Display düðmesine 
basýnýz. Çekim modu için 5 ekran modu bulunmaktadýr.
Normal Ekran
Kamera açýldýðý zaman çekim bilgisi görüntülenir.
∗ Shake Reduction ile ilgili bilgiler aþaðýdaki þekilde görüntülenir. 
Modun Deðiþtirilmesi
Çekim Modu ve Oynatým Modu arasýnda Geçiþ
Çekim Modunun Seçilmesi
Fotoðraf Çekme Modunda Çekim Bilgisinin 
Görüntülenmesi
Çekim modu
D-Range Tlfsi
Flaþ modu
Geçiþ modu
Odak modu
Odak çerçevesi
Dijital zoom
Kart/Dahili hafýza
Pil göstergesi
Kalan kaydedilebilir fotoðraf sayýsý
10
11 Tarih ve saat
12 Dünya Saati ayarý
13 Tarih Baskýsý
14 Sarsýntý Azaltma Açýk
15 Diyafram açýklýðý
16 Obtüratör hýzý
17 Yüz Önceliði Açýk
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
F2.8
F2.8
F2.8
36
36
12:00
12:00
36
12:00
1/60
1/60
1/60
b
b
11
12
13
16
17
15 14
6
1
3
2
4 5
8
7
10
9
e_kb449.book  Page 53  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM