Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
54
4
Fotoðraf Çekimi
 (Shake Reduction Açýk)
: [Shake Reduction] ayarý [Açýk] olarak 
belirlenmiþken, deklanþör düðmesine yarýya 
kadar basýldýðýnda belirir. 
l (Shake Reduction Kapalý) : [Shake Reduction] ayarý [Kapalý] olarak 
belirlendiði durumda her zaman görüntülenir. 
 (Sarsýntý-önleme uyarýsý) : Düþük obtüratör hýzýndan dolayý kameranýn 
sarsýlmasýnýn muhtemel olduðu durumlarda 
belirir.
Histogram Ekraný
Fotoðrafýn parlaklýk daðýtýmý görüntülenir. 
Yatay eksen parlaklýðý (sol uç en karanlýk ve sað uç 
en parlaktýr) ve dikey eksen piksel sayýsýný gösterir.
Izgara Ekran 
Izgaralar ekraný dokuz parçaya böler. Bu ýzgaralar 
fotoðrafý oluþturmanýza yardýmcý olacaktýr.
Simge yok 
Çekim bilgisi görüntülenmez.
• Odak çerçevesi Otomatik odak modunda belirir.
• Eðer bu ayarlarýn herhangi biri deðiþtirilirse, ayarýn 
simgesi birkaç saniye için görüntülenecektir.
LCD Arka Zemin Iþýðý Kapalý
LCD ekran kapanýr.
Kaydediln Piksel
Kalite Seviyesi
Beyaz Dengesi
AE Ölçme
Hassasiyet
Histogram
Ekran Modunun 
1
s.122 Kaydedilmesi
F2.8
F2.8
F2.8
36
36
36
1/60
1/60
1/60
6
AWB
AWB
ISO AUTO
ISO AUTO
AWB
ISO AUTO
4
5
2 3
1
12
M
e_kb449.book  Page 54  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM