Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
56
4
Fotoðraf Çekimi
Bir histogram, yatay eksende bir fotoðrafýn 
parlaklýðýný ve dikey eksende piksel sayýsýný 
gösteren bir grafiktir (parlaklýk daðýlým 
çizelgesi). Histogram, çekmiþ olduðunuz 
fotoðrafýn parlaklýðýný tanýmanýzda size 
yardýmcý olacaktýr. Örneðin, daha karanlýk 
bir fotoðrafta grafiðin tepesi sol tarafta, daha 
açýk bir fotoðrafta ise sað tarafta belirmeye 
meyillidir. 
Genellikle, fotoðrafýnýzýn pozlama ölçümü 
iyi þekilde dengelendiðinde, grafik tepeleri 
ortada belirmeye meyillidir. 
Buna karþýlýk, nesnenin pozlama ölçümü 
dengesiz olduðunda, yani karanlýk alanlar 
ve/veya parlak alanlar bulunduðunda, tepe noktalar orta kýsýmdan ziyade 
yanlarda belirecektir.
Histogramýn Kullanýlmasý
Piksel sayýsý
Parlaklýk
(Karanlýk)
(Parlak)
Karanlýk
Nötr
Parlak
e_kb449.book  Page 56  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM