Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
57
4
Fotoðraf Çekimi
Resimler çektiðiniz zaman ellerinizin titremesi halinde “Kamera sarsýntýsý” ortaya 
çýkar. Hareketli nesnelerin resmini çektiðinizde “Bulanýklýk” ortaya çýkmasý olasýdýr. 
Bu kamerada, hem “kamera sarsýlmasý” hem de “bulanýklýk” için iþlev gösteren 
fotoðraf telafi sistemleri ve iþlevleri bulunmaktadýr. Fotoðraf bulanýklýlýðý hakkýnda 
endiþe duymaya gerek kalmadan resimler ve filmler çekin.
Resimler için Shake Reduction fonksiyonu
CCD-ötelemeli sarsýntý azaltma sistemi* etkin haldedir.
Kamera, ellerinizden kaynaklanan sarsýntýyý tarar ve görüntü bulanýklýðýna karþý 
bunu kendiliðinden telafi eder. Resim çekmeden önce, telafi edilen fotoðrafý 
LCD ekranda ön izlemeye tabi tutabilirsiniz.
* Eþsiz PENTAX sarsýntý azaltma sistemi.
Digital SR modu
Bu mod, hassasiyeti maksimum ISO3200 deðerine ayarlamanýza imkan verir. 
Daha yüksek obtüratör hýzlarý hem “kamera sarsýntýsýnýn” hem de “bulanýklýðýn” 
azaltýlmasýna imkan verir.
Filmler için Movie SR fonksiyonu
Film sarsýntý-önleme fonksiyonu, görüntü bulanýklýðýný elektronik olarak telafi eder. 
Kamera sarsýntýsý hususunda endiþelenmenize gerek kalmadan kolay filmler 
çekmenize imkan verir.
Shake Reduction Fonksiyonu Kullanýlarak 
Resim Çekme
“Kamera Sarsýntýsýnýn ve Resimlerdeki Bulanýklýðýn Azaltýlmasý (Digital SR Modu)” 1s.78
“Film Çekimi Esnasýnda Kamera Sarsýlmasýnýn Telafisi (Movie SR)” 1s.109
Shake Reduction 
ön izleme düðmesi
Deklanþör düðmesi
e_kb449.book  Page 57  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM