Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
58
4
Fotoðraf Çekimi
[A Kayýt Modu] menüsündeki [Shake Reduction] ayarý [O (Açýk)] olarak 
ayarlandýðýnda, kamera, sarsýntýyý her zaman telafi eder. (Fabrika ayarlý olarak 
[O (Açýk)] seçildir.) 
Resim çekmeden önce, telafi edilmiþ olan görüntüyü LCD ekranda ön izlemek 
istiyorsanýz, aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz.
1
Shake Reduction ön-izleme 
düðmesine basýnýz.
Telafili görüntü, düðmeye basýldýðý müdddetçe 
LCD ekranda görüntülenir.
2
Deklanþöre tam olarak basýnýz.
Fotoðraf çekilmiþtir.
Gerekli olmadýðý müddetçe Shake Reduction ön-izleme düðmesine basmayýnýz. 
Eðer düðmeye basarsanýz, kamera Çekim modunda olmadýðý zaman bile, 
Shake Reduction fonksiyonu etkin hale gelir ve pilin tükenmesine sebep olur. 
Eðer çekimden önce, telafili görüntüyü ön izlemek istemiyorsanýz, en basit 
þekliyle fotoðraflarý çekiniz, yani deklanþöre yarýya kadar basýnýz ve sonra 
düðmeye tam olarak basýnýz. Deklanþör düðmesine tam olarak basmadan 
önce, LCD ekranda 
 belirdiðinden emin olunuz.
“Resimler için Shake Reduction Fonksiyonunun Açýk olarak Ayarlanmasý” 1s.110
15/01/2008
15/01/2008
15/01/2008
F2.8
F2.8
F2.8
1/60
1/60
00:23
00:23
12:00
12:00
12:00
36
1/60
e_kb449.book  Page 58  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM