Pentax Optio A40 Operating Guide (tr)

Download
5
• SD Hafýza Kartý ile ilgili olarak, “Bir SD Hafýza Kartý Kullanýlýrken Alýnmasý Gereken 
Önlemler” (s.25) kýsmýna bakýnýz.
• Bir SD hafýza kartýnýn veya dahili hafýzanýn formatlanmasý sonucunda tüm verilerin 
silineceðini not ediniz; ancak yine de satýn alýnabilen bir veri koruyucu program 
ile bu verilerin geri kazanýmý mümkün olabilir. Kameranýn hafýzasýnýn kullanýmý sizin 
tasarrufunuzdadýr.
• Kamera ile birlikte verilen AC kablosu sadece pil þarj cihazý D-BC8 ile kullanýlmalýdýr. 
Kabloyu baþka bir cihazla kullanmayýnýz.
• LCD ekrana sert bastýrmayýnýz. Kýrýlmasýna ya da arýzalanmasýna neden olabilir.
• Kameranýn dýþý ya da LCD ekran zarar görebileceði için kamera arka cebinizdeyken 
oturmamaya dikkat ediniz.
• Kamerayý tripod ile birlikte kullanýrken, kameranýn üzerindeki tripod soketindeki vidayý 
çok sýkmamaya özen gösteriniz.
LED Güvenlik Standardý
Bu cihaz, 1. Sýnýf LED ürünü için belirlenmiþ güvenlik standardýna (IEC60825-1) 
uygun olan bir dijital kameradýr.
Ürün Kaydý Hakkýnda
Size daha iyi hizmet verebilmemiz için, kamera ile birlikte tedarik edilmiþ olan 
CD-ROM’da ya da PENTAX websitesinde bulunan ürün kaydýný doldurmanýzý 
rica ediyoruz.
Gösterdiðiniz iþbirliði için teþekkür ederiz.
Daha fazla bilgi için PC Baðlantý Kýlavuzuna (ön tarafta sað altta) bakýnýz.
e_kb449.book  Page 5  Wednesday, December 5, 2007  3:53 PM